[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng chất lượng nước ngầm trên địa bàn quận 12

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng chất lượng nước ngầm trên địa bàn quận 12
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I - KHÁI QUÁT KHU VỰC NGHIÊN CỨU
1.1 Điều kiện tự nhiên
1.1.1 Vị trí địa lý
1.1.2 Khí hậu
1.1.3 Thủy văn
1.1.4 Địa hình
1.2 Các nguồn tài nguyên  
1.2.1 Tài nguyên đất
1.2.2 Tài nguyên nước
1.2.3 Tài nguyên khoáng sản
1.3 Phát triển kinh tế - xã hội
1.3.1 Kinh tế
1.3.2 Xã hội  
1.3.2.1 Dân số          
1.3.2.2 Lao động, việc làm
1.3.3.3 Giáo dục      
1.3.3.4 Y tế
1.4 Thực trạng môi trường 
1.4.1 Môi trường không khí
1.4.2 Môi trường nước
1.4.3 Môi trường đất
1.5 Đánh giá thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
CHƯƠNG 2 - ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CỦA KHU VỰC QUẬN 12
2.1 Các tầng chứa nước
2.1.1 Tầng chứa nước Holocen (qh)
2.1.2 Tầng chứa nước Pleistocen (qp1-3)
2.1.3 Tầng chứa nước Pliocen trên (n22)
2.1.4 Tầng chứa nước Pliocen dưới (n21)
2.1.5 Đới chứa nước khe nứt trong trầm tích Mezozoi (Mz)
2.2 Mối quan hệ của các tầng chứa nước và các yếu tố tự nhiên
2.2.1 Yếu tố địa hình, địa mạo
2.2.2 Yếu tố khí hậu
2.2.3 Yếu tố thủy văn
2.3 Hiện trạng khai thác nước dưới đất
CHƯƠNG 3 - ĐÔ THỊ HÓA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI QUẬN 12
3.1 Đô thị hóa
3.1.1 Khái niệm đô thị hóa
3.1.2 Các nhân tố liên quan đến đô thị hóa
3.2.2.1 Sự gia tăng dân số
3.1.2.2 Sự phát triển công nghiệp 
3.1.2.3 Sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất
3.1.3 Cơ chế, chính sách quản lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất hiện tại         
3.2 Tác động của đô thị hóa đến nguồn nước ngầm
3.2.1 Sự thay đổi về khối lượng của các tầng chứa nước
3.2.2 Sự thay đổi chất lượng của các tầng chứa nước    
CHUƠNG 4 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1 Kết quả phân tích chất lượng nước vùng nghiên cứu
4.1.1 Kết quả phân tích mẫu nước giếng khoan tại phường An Phú đông
4.1.2 Kết quả phân tích mẫu nước giếng khoan tại phường Đông Hưng Thuận
4.1.3 Kết quả phân tích mẫu nước giếng khoan tại phường Hiệp Thành
4.1.4 Kết quả phân tích mẫu nước giếng khoan tại phường Tân Chánh Hiệp
4.1.5 Kết quả phân tích mẫu nước giếng khoan tại phường Tân Thới Hiệp
4.1.6 Kết quả phân tích mẫu nước giếng khoan tại phường Tân Thới Nhất
4.1.7 Kết quả phân tích mẫu nước giếng khoan tại phường Thạnh Lộc
4.1.8 Kết quả phân tích mẫu nước giếng khoan tại phường Thạnh Xuân
4.1.9 Kết quả phân tích mẫu nước giếng khoan tại phường Thới An
4.1.10 Kết quả phân tích mẫu nước giếng khoan tại phường Trung Mỹ Tây
4.1.11 Kết quả phân tích mẫu nước giếng khoan tại phường Tân Hưng Thuận         
4.2 Đánh giá chất lượng nước ngầm khu vực nghiên cứu
4.2.1 Nồng độ pH khu vực nghiên cứu    
4.2.2 Nồng độ sắt (Fe) khu vực nghiên cứu        
4.2.3 Nồng độ Clorua khu vực nghiên cứu
4.2.4 Độ cứng khu vực nghiên cứu
4.2.5 Nồng độ Asen khu vực nghiên cứu
CHUƠNG 5 - ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
5.1 Những bất cập trong công tác quản lý đô thị và tài nguyên nước
5.1.1 Những bất cập trong quản lý đô thị
5.1.2 Những bất cập trong quản lý tài nguyên nước      
5.2 Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nước dưới đất
5.2.1 Giải pháp chung        
5.2.2 Giải pháp khắc phục 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan