[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng chi ngân sách nhà nước cho phát triển kinh tế xã hội nông thôn tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng chi ngân sách nhà nước cho phát triển kinh tế xã hội nông thôn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của ngân sách nhà nước và quản lý chi NSNN
1.1.1. Khái niệm, bản chất, vai trò của Ngân sách Nhà nước
1.1.1.1. Khái niệm, bản chất của Ngân sách Nhà nước
1.1.1.2. Hệ thống Ngân sách Nhà nước và phân cấp ngân sách
1.1.1.3. Chức năng, vai trò của NSNN trong nền kinh tế thị trường
1.1.2. Những nội dung cơ bản của quản lý chi ngân sách
1.1.2.1. Các khoản chi ngân sách nhà nƯớc
1.1.2.2. Vai trò của quản lý NSNN
1.1.2.3. Yêu cầu khách quan phải tiếp tục đổi mới quản lý NSNN nói chung và quản lý chi NSNN nói riêng
1.1.2.4. Quy trính quản lý ngân sách Nhà nước
1.1.3. Một số Quan điểm của đảng và nhà nước ta về quản lý Ngân sách nhà nước
1.1.4. Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước, trên thế giới
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Chọn địa điểm nghiên cứu
1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu
1.2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin
1.2.2.2. Thể hiện thông tin.
1.2.2.3. Phương pháp phân tìch đánh giá
Kết luận Chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHI NGÂN SÁCH CHO PHÁT TRIỂN KTXH NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Một vài nét về đặc điểm tự nhiên, KT-XH của tỉnh Thái Nguyên
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Điều kiện xã hội
2.1.3. Những khó khăn
2.1.4. Những kết quả đạt đƯợc về phát triển kinh tế xã hội
2.2. Thực trạng công tác quản lý ngân sách chi ngân sách nhà nƯớc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua
2.2.1. Thực trạng chung
2.2.2. Thực trạng ở địa bàn nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên
2.2.2.1. Về tổ chức bộ máy và cán bộ công chức sở Tài chình Thái Nguyên
2.2.2.2. Cơ sở pháp lý hiện hành của công tác quản lý ngân sách
2.2.2.3. Công tác lập dự toán ngân sách
2.2.2.4. Về chấp hành ngân sách
2.2.2.5. Quyết toán Ngân sách
2.2.2.6. Bộ máy, trính độ năng lực, trang thiết bị của Cán bộ công chức làm nhiệm vụ quản lý NS
2.2.3. Đánh giá về công tác quản lý chi ngân sách địa phương
2.2.3.1. Kết quả và bài học kinh nghiệm trong quản lý chi ngân sách ở tỉnh Thái Nguyên
2.2.3.2. Tồn tại và yếu kém trong quản lý chi NSNN ở tỉnh Thái Nguyên
2.2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại yếu kém trong quản lý chi NSNN ở tỉnh Thái Nguyên
Kết luận Chương 2
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NÔNG THÔN TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Phương hướng chung
3.1.1. Phương hướng đổi mới quản lý ngân sách
3.1.2. Các nội dung đổi mới quản lý ngân sách
3.1.3. Về phát triển nông thôn Việt Nam
3.1.4. Mục tiêu phát triển KTXH tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015
3.1.5. Phương hướng đổi mới chi ngân sách tỉnh Thái Nguyên
3.2. Một số giải pháp chủ yếu tăng cường công tác quản lý chi NSNN cho phát triển kinh tế xã hội nông thôn tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Phân bổ hợp lý và lựa chọn mục tiêu Ưu tiên đối với các khoản chi cho đầu tư, đảm bảo vốn ngân sách có hạn vẫn phát huy được tác dụng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế đô thị và nông thôn
3.2.2. Đổi mới phân cấp ngân sách
3.2.3. Đổi mới chu trính quản lý ngân sách nhà nước
3.2.4. Đổi mới công tác quản lý chi ngân sách địa phương
3.2.5. Đổi mới bộ máy quản lý ngân sách đi đôi với nâng cao năng lực trính độ cán bộ quản lý NSNN
3.2.6. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan