[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định lý KKM và các vấn đề liên quan trong lý thuyết tối ưu vectơ

[/kythuat]
[tomtat]
Định lý KKM và các vấn đề liên quan trong lý thuyết tối ưu vectơ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN
1.1. Các không gian cần dùng
1.2. Ánh xạ đa trị
Chương 2: Ánh xạ KKM
2.1. Định nghĩa và các tính chất
2.2. Các định lý điểm bất động
2.3. Các ứng dụng
Chương 3: BÀI TOÁN TỰA CÂN BẰNG TỔNG QUÁT LOẠI II
3.1. Đặt bài toán
3.2. Sự tồn tài nghiệm của bài toán (GEP)II
3.3. Một số vấn đề liên quan
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan