[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Định lý thác triển hội tụ đối với các ánh xạ giả chỉnh hình

[/kythuat]
[tomtat]
Định lý thác triển hội tụ đối với các ánh xạ giả chỉnh hình
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Đa tập hầu phức
1.2. Không gian các dạng vi phân và ánh xạ đạo hàm
1.3. Hàm đa điều hòa dưới
1.4. Giải khoảng cách Kobayashi trên đa tạp hầu phức
1.5. Giả metric vi phân Royden - Kobayashi trên đa tạp hầu phức
1.6. Định lý tham số hóa của Brody
Chương 2: MỘT SỐ ĐỊNH LÝ THÁC TRIỂN HỘI TỤ ĐÓI VỚI ÁNH XẠ GIẢ CHỈNH HÌNH
2.1. Tổng quát hóa định lý Picard lớn
2.2. Một số định lý thác triển hội tụ kiểu Nuguchi
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan