[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đo lường mức độ hài lòng của bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú đối với chất lượng dịch vụ tại bệnh viện công thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Đo lường mức độ hài lòng của bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú đối với chất lượng dịch vụ tại bệnh viện công thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. CÁC KHÁI NIỆM
2.1.1. Khái niệm về khách hàng - Bệnh nhân – khám chữa bệnh ngoại trú
2.1.2. Khái niệm dịch vụ – Dịch vụ y tế
2.1.2.1. Khái niệm dịch vụ
2.1.2.2. Khái niệm dịch vụ y tế
2.1.3. Tính chất của dịch vụ
2.1.4. Đặc điểm cơ bản của dịch vụ y tế bệnh viện công
2.1.5. Khái niệm chất lượng
2.2. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ -CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ
2.2.1. Chất lượng dịch vụ
2.2.2. Chất lượng dịch vụ y tế
2.3. SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
2.3.1. Khái niệm sự hài lòng của khách hàng
2.3.2. Phân loại sự hài lòng của khách hàng
2.4. MỐI QUAN HỆ SỰ HÀI LÒNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
2.5. MÔ HÌNH LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
2.5.1. Mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng
2.5.1.1. Mô hình chỉ số hài lòng của Mỹ
2.5.1.2. Mô hình chỉ số hài lòng của Châu Âu
2.5.2. Mô hình 4P
2.5.3. Mô hình chất lượng chức năng và chất lượng kỹ thuật GRONROOS
2.5.4. Mô hình SERVQUAL
2.5.5. Mô hình SERVPERF
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHUNG VỀ BỆNH VIỆN CÔNG VÀ KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.1. ĐỊNH NGHĨA BỆNH VIỆN
3.2. THỰC TRẠNG CHUNG VỀ BỆNH VIỆN CÔNG VIỆT NAM
3.3. THỰC TRẠNG KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3.3.1. Nhân lực bác sĩ - y tá
3.3.2. Tình hình chi ngân sách ngành y tế
3.3.3. Hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú tại TP.HCM
CHƯƠNG 4: ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN KHÁM CHỮA BỆNH NGỌAI TRÚ ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI BỆNH VIỆN CÔNG TP.HCM
4.1. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT
4.1.1. Mô hình nghiên cứu
4.1.2. Các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu
4.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
4.2.1. Nghiên cứu định tính
4.2.1. Nghiên cứu định lượng
4.3. THANG ĐO
4.3.1. Nội dung dữ liệu
4.3.2. Mã hóa dữ liệu
4.3.3. Định lượng các nhân tố
4.4. MẪU
4.4.1. Phương pháp chọn mẫu
4.4.2. Kích thước mẫu
4.5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.5.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu
4.5.2. Kiểm định mô hình đo lường
4.5.2.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo
4.5.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA
4.5.3 Kiểm định mô hình nghiên cứu
4.5.3.1. Mô hình hồi quy tuyến tính
4.5.3.2. Kết quả phân tích hồi quy
4.5.3.3. Phương trình hồi quy
4.5.4. Phân tích ảnh hưởng các biến định tính đến độ hài lòng chung
4.5.4.1. Ảnh hưởng của giới tính đến độ hài lòng dịch vụ
4.5.4.2. Ảnh hưởng của nhóm tuổi đến độ hài lòng dịch vụ
4.5.4.3. Ảnh hưởng của nghề nghiệp đến độ hài lòng dịch vụ
4.5.4.4. Ảnh hưởng của thời gian sử dụng đến độ hài lòng dịch vụ
4.5.4.5. Ảnh hưởng của trình độ học vấn đến độ hài lòng dịch vụ
4.5.4.6. Ảnh hưởng của nơi sinh sống đến độ hài lòng dịch vụ
4.5.5. Đánh giá mức hài lòng chung của bệnh nhân về các nhân tố
4.5.5.1. Đánh giá về mức hài lòng chung
4.5.5.2. Đánh giá về thành phần Năng lực và Thái độ phục vụ
4.5.5.3. Đánh giá về thành phần Thông tin
4.5.5.4. Đánh giá về thành phần Khả năng đáp ứng
4.5.5.5. Đánh giá về thành phần Sự quan tâm và đồng cảm
4.5.5.6. Đánh giá về thành phần Độ tin cậy và hiệu quả
4.5.6. Đánh giá độ cảm nhận của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú
TÓM TẮT CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan