[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng diện tích cây bông vải tại công ty cổ phần Bông Việt Nam đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng diện tích cây bông vải tại công ty cổ phần Bông Việt Nam đến năm 2020
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Tổng quan về quản trị nguyên vật liệu
1.1.1 Khái niệm, mục tiêu và nhiệm vụ của quản trị nguyên vật liệu
1.1.1.1 Khái niệm và mục tiêu của quản trị nguyên vật liệu
1.1.1.2 Nhiệm vụ của quản trị nguyên vật liệu
1.1.2 Phân loại và vai trò nguyên vật liệu
1.1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu
1.1.2.2 Vai trò nguyên vật liệu
1.1.2.3 Vai trò quản trị nguyên vật liệu
1.1.3 Sự luân chuyển của dòng nguyên vật liệu
1.1.4 Các đơn vị cung ứng và một số hoạt động liên quan tới quản trị nguyên vật liệu
1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
1.2.1 Số lượng nhà cung cấp trên thị trường
1.2.2 Giá cả của nguồn nguyên vật liệu trên thị trường
1.2.3 Trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý trong doanh nghiệp
1.2.4 Hệ thống giao thông vận tải
1.3 Vai trò của nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất
1.4 Các yếu tố môi trường vi mô & mô hình SWOT
1.4.1 Các yếu tố môi trường vi mô
1.4.2 Các yếu tố môi trường vĩ mô
1.4.3 Mô hình SWOT
1.5 Kinh nghiệm phát triển bông tại Trung Quốc
1.5.1 Quy hoạch vùng trồng bông
1.5.2 Chính sách thu mua bông của Trung Quốc
1.5.3 Một số thông tin về chi phí và thu nhập của vụ bông 2011 tại Trung Quốc
Tóm tắt chương 1
Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÙNG TRỒNG CÂY BÔNG VẢI TẠI CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM
2.1 Quá trình hình thành và phát triển ngành bông Việt Nam
2.1.1 Đôi nét về lịch sử phát triển ngành bông Việt Nam
2.1.2 Thị trường bông xơ tại Việt Nam
2.2 Phân tích thực trạng phát triển Công ty cổ phần Bông Việt Nam
2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Bông Việt Nam
2.2.2 Thực trạng phân bổ diện tích trồng cây bông vải tại Công ty cổ phần bông Việt Nam
2.2.2.1 Phân bổ các vùng trồng bông tại VCC
2.2.2.2 Đôi nét về đặc điểm tự nhiên đất trồng bông tại Việt Nam
2.2.2.3 Đôi nét về các cây trồng cạnh tranh với cây bông
2.2.2.4 Diện tích trồng bông tại VCC qua các năm
2.2.2.5 Phân tích môi trường ngành
2.2.2.6 Phân tích ma trận SWOT
2.3 Nhận xét về mở rộng phát triển diện tích cây bông vải của VCC
2.3.1 Các kết quả đạt được
2.3.1.1 Mô hình chuỗi cung ứng bông
2.3.1.2 Các vấn đề cơ bản trong chuỗi cung ứng bông tại VCC
2.3.2 Các hạn chế
2.4 Bài học kinh nghiệm rút ra từ mô hình phát triển ngành Bông Trung Quốc
Tóm tắt chương 2
Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG DIỆN TÍCH CÂY BÔNG VẢI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
3.1 Dự báo nhu cầu bông xơ tại Việt Nam đến năm 2020
3.1.1 Sự cần thiết của việc mở rộng phát triển ngành bông tại Việt Nam
3.1.2 Dự báo nhu cầu bông xơ tại Việt Nam đến năm 2020
3.2 Giải pháp mở rộng diện tích cây bông vải tại VCC đến năm 2020
3.2.1 Cơ sở đề xuất các giải pháp và điều kiện mở rộng diện tích cây bông vải tại VCC
3.2.1.1 Các cơ sở đề xuất
3.2.1.2 Các điều kiện
3.2.2 Quy hoạch mở rộng phát triển diện tích cây bông vải tại VCC đến năm 2020
3.2.3 Một số giải pháp mở rộng diện tích cây bông vải tại VCC đến năm 2020
3.2.3.1 Giải pháp mở rộng diện tích cây bông vải
3.2.3.2 Một số giải pháp hỗ trợ khác
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Tầm vĩ mô
3.3.2 Tầm vi mô
Tóm tắt chương 3
PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan