[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng Công Nghiệp hóa Hiện Đại hóa ở huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng Công Nghiệp hóa Hiện Đại hóa ở huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ
1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ
1.1.1. Khái niệm, đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông thôn
1.1.1.1. Khái niệm về cơ cấu kinh tế nông thôn
1.1.1.2. Đặc trưng cơ bản của cơ cấu kinh tế nông thôn
1.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
1.1.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn là một quá trình luôn phù hợp với quy luật thực tế khách quan
1.1.2.2. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn là thay đổi về chất của nền kinh tế đảm bảo cho tăng trưởng bền vững
1.1.3. Nội dung và xu hướng khách quan của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
1.1.3.1. Nội dung của cơ cấu kinh tế nông thôn
1.1.3.2. Xu hướng khách quan của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
1.1.4. Sự cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta
1.1.4.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn là cần thiết khách quan
1.1.4.2. Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
1.1.5. Nhƣ̃ ng vấ n đề cơ bả n về công ngệph ihoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
1.1.5.1. Khái niệm công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
1.1.5.2. Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
1.1.5.3. Tầm quan trọng phải thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
1.1.5.4. Tầm quan trọng của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
1.1.6. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam
1.1.6.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới
1.1.6.2. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở Việt Nam
1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.2.1. Phương pháp chung
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
1.2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu
1.2.2.2. Phương pháp phân tích
1.2.2.3. Phương pháp dự báo
1.2.2.4. Phương pháp sử dụng mô hình SWOT
1.2.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn
Chương 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG
2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên
2.1.1.1. Vị trí địa lý
2.1.1.2. Địa hình và đất đai
2.1.1.3. Khí hậu thuỷ văn
2.1.2. Đặc điểm về điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Phú Lương
2.1.2.1. Dân số và lao động
2.1.2.2. Tình hình kinh tế của huyện
2.1.3. Những tiềm năng và khó khăn, thách thức đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn của huyện Phú Lương
2.2. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
2.2.1. Cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế ở nông thôn
2.2.1.1. Về nông nghiệp
2.2.1.2. Về công nghiệp nông thôn
2.2.1.3. Về dịch vụ nông thôn
2.2.2. Cơ cấu các thành phần kinh tế ở nông thôn
2.2.2.1. Đối với kinh tế trang trại
2.2.2.2. Đối với kinh tế hợp tác xã
2.2.2.3. Đối với kinh tế hộ nông dân
2.2.3 Cơ cấu kinh tế theo vùng kinh tế ở nông thôn huyệ n Phú Lương
2.2.3.1. Tiểu vùng phía Bắc
2.2.3.2. Tiểu vùng phía Tây
2.2.3.3. Tiểu vùng phía Đông
2.2.3.4. Tiểu vùng phía Nam
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.1.1. Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản
2.3.1.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ
2.3.1.3. Văn hóa xã hội
2.3.2. Những hạn chế, yếu kém chủ yếu
2.3.3. Bài học kinh nghiệm
2.4. PHÂN TÍCH SWOT CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG
Chương 3: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ
3.1.1. Căn cứ định hướng
3.1.1.1. Quan điểm chung
3.1.1.2. Quan điểm của huyện Phú Lương đến năm 2020
3.1.2. Những chỉ tiêu dự kiến
3.1.3. Định hướng phát triển các ngành chủ lực
3.1.3.1. Đối với cơ cấu các ngành kinh tế
3.1.3.2. Đối với các lĩnh vực xã hội
3.1.3.3. Hệ thống kết cấu hạ tầng
3.1.3.4. Đối với cơ cấu các thành phần kinh tế
3.1.3.5. Bảo vệ môi trường
3.2. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
3.2.1. Giải pháp chung
3.2.2. Giải pháp cụ thể
3.2.2.1. Quy hoạch và bố trí các ngành sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung chuyên môn hóa
3.2.2.2. Chính sách ưu tiên đầu tư và huy động vốn cho nông dân
3.2.2.3. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
3.2.2.4. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn
3.2.2.5. Tăng cường đầu tư công nghệ và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tới nông dân
3.2.2.6. Đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, đẩy nhanh cơ giới hoá nông nghiệp và không ngừng phát triển các loại dịch vụ nông thôn
3.2.2.7. Giải pháp về thị trường tiêu thụ, tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp
3.2.2.8. Đẩy mạnh công tác khuyến nông
3.2.2.9. Giải pháp về chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế nông thôn
3.2.2.10. Tăng cường việc quản lý và sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với việc phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
3.2.2.11. Xây dựng nông thôn mới
3.2.2.12. Giải pháp đối với ô nhiễm môi trường
3.2.2.13. Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan