[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giả thuyết Erdos - Szekeres và một số bài toán liên quan

[/kythuat]
[tomtat]
Giả thuyết Erdos - Szekeres và một số bài toán liên quan
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: GIẢ THUYẾT ERDOS - SZEKERES VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN MỞ RỘNG
1.1. Tổng quan về giải thuyết Erdos - Szekeres
1.2. Lời giải Bài toán ES(n) cho trương hợp n = 3,4,5 với tập điểm ở vị trí bất kỳ
Chương 2: BÀI TOÁN ERDOS VỀ SỰ TỒN TẠI ĐA GIÁC LỒI RỖNG
2.1. Lịch sử bài toán Erdos về đa giác lồi rỗng
2.2. Lời giải Bài toán H(n) cho trương hợp n = 3,4,5 với tập điểm ở vị trí bất kỳ
Chương 3: CHỨNG MINH GIẢ THUYẾT ERDOS - SZEKERES VỚI TRƯỜNG HỢP n = 6 TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP RIÊNG
3.1. Giả thuyết Erdos - Szekeres với trường hợp n = 6
3.2. Chứng minh giả thuyết Erdos - Szekeres với trường hợp n = 6 trong một số trường hợp riêng
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan