[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp chủ yếu nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp chủ yếu nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học về nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ nông dân
1.1.1. Cơ sở lý luận về nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ nông dân
1.1.2. Cơ sở thực tiễn về nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ nông dân
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu
1.2.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
1.2.2.1. Chọn vùng nghiên cứu
1.2.2.2. Chọn hộ nghiên cứu
1.2.3. Phương pháp thu thập thông tin
1.2.3.1. Thu thập thông tin thứ cấp
1.2.3.2. Phương pháp thu tập thông tin sơ cấp
1.2.4. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu
1.2.4.1. Phương pháp phân tổ thống kê
1.2.4.2. Phương pháp thống kê so sánh
1.2.5. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích
1.2.5.1. Nhóm các chỉ tiêu chung
1.2.5.2. Nhóm các chỉ tiêu về kinh tế
1.2.5.3. Nhóm các chỉ tiêu về xã hội
Chương II: THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ LAO ĐỘNG NỮ DÂN TỘC TÀY TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Đặc điểm của huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.1.1. Vị trí địa lý
2.1.1.2. Địa hình
2.1.1.3. Đặc điểm thời tiết, khí hậu, thủy văn
2.1.2. Tài nguyên
2.1.2.1. Đất đai
2.1.2.2. Rừng
2.1.2.3. Nguồn nước
2.1.2.4. Khoáng sản
2.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.1.3.1. Tình hình dân số và lao động
2.1.3.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Lương
2.1.4. Đặc điểm cơ sở hạ tầng
2.1.4.1. Giao thông
2.1.4.2. Thủy lợi
2.1.4.3. Điện và thông tin liên lạc
2.1.4.4. Cơ sở y tế, giáo dục
2.2. Thực trạng lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ ở huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
2.2.1 Đặc điểm về cộng đồng người dân tộc Tày ở huyện Phú Lương
2.2.1.1. Một số nét về nguồn gốc lịch sử, địa bàn cư trú, đời sống văn hoá và phong tục tập quán của dân tộc Tày ở huyện Phú Lương
2.2.1.2. Đặc điểm sản xuất của dân tộc Tày ở các xã điều tra
2.2.1.3. Tình hình đời sống của dân tộc Tày ở các xã thuộc điểm điều tra
2.2.2. Thực trạng lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ
2.2.2.1. Cơ cấu dân số và lao động dân tộc Tày của huyện Phú Lương
2.2.2.2. Sự tham gia của lao động nữ dân tộc Tày trong các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của huyện Phú Lương
2.2.3. Vai trò của lao động nữ dân tộc Tày
2.2.3.1. Vai trò của lao động nữ dân tộc Tày tham gia quản lý điều hành sản xuất, phát triển kinh tế, quản lý tài chính hộ ở các xã điều tra
2.2.3.2. Vai trò lao động nữ dân tộc Tày trong kiểm soát các nguồn lực
2.2.3.3. Vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong việc bình ổn dân số
2.2.3.4. Vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong hoạt động xã hội và gia đình
2.3. Phân tích các yếu tố tác động đến việc nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày
2.3.1. Gánh nặng công việc
2.3.1.1. Thực trạng về gánh nặng công việc
2.3.1.2. Nguyên nhân dẫn đến gánh nặng công việc của lao động nữ dân tộc Tày cao
2.3.1.3. Tác động của gánh nặng công việc đến cơ hội nâng cao năng lực của lao động nữ dân tộc Tày
2.3.2. Cơ hội tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực
2.3.2.1. Cơ hội tiếp cận đất đai và kiểm soát đất đai
2.3.2.2. Cơ hội tiếp cận và kiểm soát vốn, tín dụng
2.3.2.3. Cơ hội tiếp cận với kỹ thuật tiến bộ
2.3.2.4. Cơ hội tiếp cận với giáo dục
2.3.2.5. Cơ hội tiếp cận với thị trường
2.3.2.6. Cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe
2.3.2.7. Quyền ra quyết định trong gia đình
Chương III: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG NỮ DÂN TỘC TÀY TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN.
3.1. Quan điểm về nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ
3.1.1. Nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ phải đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
3.1.2. Nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ phải gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc Tày
3.1.3. Nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ phải tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển
3.1.4. Nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ phải tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ dân tộc Tày tiếp cận các nguồn lực
3.1.5. Nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ phải phù hợp với khả năng và chăm lo sức khoẻ
3.1.6. Nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày phải đảm bảo tính bền vững lâu dài, nâng cao trình độ dân trí
3.2. Phương hướng, mục tiêu về nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày nói riêng trong phát triển kinh tế hộ
3.2.1. Phương hướng về nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ
3.2.2. Mục tiêu nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ
3.3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của lao động nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ
3.3.1. Nhóm giải pháp chung cho các loại hộ
3.3.1.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách đối với giới và bình đẳng giới
3.3.1.2. Giải pháp về tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới
3.3.1.4. Giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ dân trí, văn hóa, khoa học kỹ thuật cho lao động nữ dân tộc Tày
3.3.1.5. Giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi
3.3.1.6. Nhóm giải pháp cụ thể cho hộ nông dân
3.3.2. Nhóm giải pháp riêng cho các loại hộ
3.3.2.1. Đối với nhóm hộ khá
3.3.2.2. Đối với nhóm hộ trung bình
3.3.2.3. Đối với nhóm hộ nghèo
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan