[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

[/kythuat]
[tomtat]
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THPT QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước
1.2. Một số vấn đề lí luận cơ bản về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT
1.2.1. Các khái niệm
1.2.2. Sự cần thiết phải giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT và các thành tố cấu trúc của giáo dục KNS cho học sinh THPT
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến KNS của học sinh THPT và đặc điểm của giáo dục KNS cho học sinh THPT ở các thành phố lớn
1.3. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
1.3.1. Hoạt động giáo dục NGLL ở trường THPT
1.3.2. Giáo dục KNS cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục NGLL ở trường THPT
1.4. Thực trạng giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
1.4.1. Thực trạng kỹ năng sống của học sinh trung học phổ thông
1.4.2. Kết quả khảo sát thực trạng KNS của học sinh THPT
1.4.3. Thực trạng giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục NGLL
Kết luận chương 1
Chương 2: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KNS CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
2.1. Các nguyên tắc chỉ đạo việc đề xuất biện pháp
2.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu
2.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa
2.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
2.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống
2.2. Một số biện pháp giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
2.2.1. Tích hợp mục tiêu giáo dục KNS với mục tiêu của hoạt động giáo dục NGLL
2.2.2. Thiết kế các chủ đề giáo dục KNS phù hợp với các nội dung, hoạt động thực hiện chủ đề của hoạt động giáo dục NGLL ở trường THPT
2.2.3. Sử dụng linh hoạt các loại hình hoạt động, các hình thức tổ chức hoạt động
2.2.4. Các biện pháp hỗ trợ khác
Kết luận chương 2
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Thực nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp
3.1.1. Khái quát về phương pháp thực nghiệm
3.1.2. Kết quả thực nghiệm
3.2. Thực nghiệm sư phạm
3.2.1. Những vấn đề chung về thực nghiệm
3.2.2. Kết quả thực nghiệm
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan