[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kỹ thuật khảm ảnh và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Kỹ thuật khảm ảnh và ứng dụng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ KHẢM ẢNH
1.1. Khái quát về xử lý ảnh
1.1.1. Hệ thống xử lý ảnh
1.1.2. Ảnh và biểu diễn ảnh
1.1.3. Mức xám và lược đồ mức xám
1.2. Khảm ảnh
1.2.1. Khái niệm khảm ảnh
1.2.2. Một số kỹ thuật khảm ảnh
Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT KHẢM ẢNH
2.1. Kỹ thuật đan đa phân giải
2.1.1. Các phép toán hình chóp cơ bản
2.1.1.1. Hàm trọng số tương đương
2.1.1.2. Hình chóp Laplace
2.1.1.3. Các điều kiện biên
2.1.2. Kỹ thuật đan đa phân giải
2.1.2.1. Đan các ảnh chồng lên nhau
2.1.2.2. Đan các vùng có hình dạng tuỳ ý
2.1.2.3. Đan các ảnh không chồng lên nhau
2.2. Kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh
2.2.1. Kỹ thuật lọc trung bình
2.2.2. Kỹ thuật lọc trung vị
2.3. Kỹ thuật khảm kết hợp nắn chỉnh hình dạng và hiệu chỉnh mức xám
2.3.1. Nắn chỉnh biến dạng
2.3.2. Khảm ảnh dựa trên tập điểm đặc trưng
2.3.3. Hiệu chỉnh mức xám
Chương 3: ỨNG DỤNG KHẢM ẢNH
3.1. Một số ứng dụng của khảm ảnh
3.2. Chương trình thực nghiệm
3.2.1. Giới thiệu chương trình
3.2.2. Một số kết quả minh hoạ trong phần mềm SMImage
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan