[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kỹ thuật tạo chuyển động cho đối tượng 3D trong thực tại ảo

[/kythuat]
[tomtat]
Kỹ thuật tạo chuyển động cho đối tượng 3D trong thực tại ảo
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ THỰC TẠI ẢO VÀ TẠO CHUYỂN ĐỘNG TRONG THỰC TẠI ẢO
1.1. Khái quát về Thực tại ảo (Virtual Reality-VR)
1.1.1. Thế nào là Thực tại ảo?
1.1.2. Sơ lược về Lịch sử phát triển của Thực tại ảo
1.1.3. Các thành phần của một hệ thống Thực tại ảo
1.1.4. Các lĩnh vực ứng dụng của Thực tại ảo
1.1.5. Phân loại các hệ thống Thực tại ảo
1.2. Chuyển động trong Thực tại ảo
1.2.1. Vai trò của việc tạo chuyển động
1.2.2. Cơ sở lý thuyết của tạo chuyển động
Chương 2. MỘT SỐ KỸ THUẬT TẠO CHUYỂN ĐỘNG CHO ĐỐI TƯỢNG 3D
2.1. Chuyển động theo các thời điểm chính (Keyframe Animation)
2.2. Chuyển động theo đường cong xác định trước (Path Animation)
2.3. Chuyển động không tuyến tính với đoạn (Non linear Animation With Track)
2.4. Chuyển động theo sự ràng buộc giữa các thuộc tính (Set Driven Key)
2.5. Phân loại đối tượng dưới góc độ chuyển động
2.5.1. Đối tượng có xương
2.5.2. Đối tượng không có xương
2.6. Hỗ trợ tạo chuyển động áp dụng cho đối tượng có xương
2.6.1. Sử dụng điều khiển ngược IK (Inverse kinematics)
2.6.1.1. HI (History Independent) Solver
2.6.1.2. HD (History Dependent) Solver
2.6.1.3. IK Limb Solver
2.6.1.4. Spline IK Solver
2.6.2. Sử dụng điều khiển tiến FK (Forward kinematics)
Chương 3. CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM
3.1. Bài toán
3.2. Chương trình thử nghiệm
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan