[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tín dụng ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm tín dụng
1.1.2. Tín dụng ngân hàng thương mại
1.1.3. Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại
1.1.3.1. Hoạt động cho vay
1.1.3.2. Hoạt động cho thuê tài chính
1.1.3.3. Hoạt động bảo lãnh ngân hàng
1.1.3.4. Hoạt động chiết khấu
1.1.3.5. Hoạt động bao thanh toán
1.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của tin dụng ngân hàng thương mại
1.1.5. Quy trình cấp tín dụng của NHTM
1.2. Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại
1.2.1. Quan niệm về chất lượng
1.2.2. Chất lượng tín dụng NHTM
1.2.3. Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá CLTD của NHTM
1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đối với NHTM
1.2.3.2. Nhóm chỉ tiêu đối với khách hàng
1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến CLTD của NHTM.
1.2.4.1. Nhân tố khách quan
1.2.4.2. Nhân tố chủ quan
1.3. Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng đối với NHTM
1.3.1. Phương diện quản lý vĩ mô
1.3.2. Phương diện quản lý vi mô
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
2.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn
2.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội
2.1.2. Hoạt động ngân hàng trên địa bàn
2.2. Hoạt động của hệ thống NHTM trên địa bàn tỉnh BR-VT từ năm 2010-2013
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.1.1. Phân tích hoạt động huy động vốn
2.2.1.2. Đánh giá chung về công tác huy động vốn
2.2.2. Hoạt động tín dụng
2.2.2.1. Phân tích hoạt động tín dụng
2.2.2.2. Đánh giá chung về hoạt động tín dụng
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Đánh giá CLTD của NHTM trên địa bàn tỉnh BR-VT từ năm 2010-2013
2.3.1. Một số chỉ tiêu đánh giá CLTD của NHTM trên địa bàn tỉnh BR-VT
2.3.1.1. Nợ xấu, nợ quá hạn và nợ được cơ cấu lại
2.3.1.2. Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn huy động
2.3.1.3. Vòng quay vốn tín dụng
2.3.1.4. Tỷ lệ lợi nhuận thu từ hoạt động tín dụng trên tổng dư nợ cho vay
2.3.2. Đánh giá chung về CLTD của NHTM trên địa bàn tỉnh BR-VT
2.3.2.1. Kết quả đạt được
2.3.2.2. Một số tồn tại và nguyên nhân
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
3.1. Định hướng, yêu cầu và mục tiêu
3.1.1. Định hướng phát triển chung
3.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng của NHTM
3.1.3. Yêu cầu hoàn thiện và nâng cao chất lượng tín dụng của NHTM
3.1.4. Mục tiêu
3.1.4.1. Mục tiêu tổng quát
3.1.4.2. Mục tiêu cụ thể
3.2. Giải pháp nâng cao CLTD của NHTM trên địa bàn tỉnh BR-VT
3.2.1. Hoàn thiện quy trình tín dụng
3.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định và quản lý tín dụng
3.2.3. Tập trung xử lý và hạn chế phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn
3.2.4. Đổi mới và tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin tín dụng
3.2.5. Hạn chế rủi ro đạo đức và nâng cao trình độ cán bộ
3.2.6. Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đầu tư cho từng ngành nghề, từng khu vực
3.2.7. Mở rộng cho vay có TSĐB, quản lý hạn mức cho vay không có TSĐB
3.2.8. Một số giải pháp hỗ trợ khác
3.2.8.1. Nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.2.8.2. Đa dạng hóa đối tượng khách hàng
3.2.8.3. Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng
3.2.8.4. Tăng cường công tác huy động nguồn vốn
3.2.8.5. Đầu tư, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Chính phủ
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan