[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn vi sinh vật phân giải lân có hiệu quả cao trên đất thoái hóa nghèo chất dinh dưỡng ở huyện Lục ngạn tỉnh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn vi sinh vật phân giải lân có hiệu quả cao trên đất thoái hóa nghèo chất dinh dưỡng ở huyện Lục ngạn tỉnh Bắc Giang
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước
2.2. Nghiên cứu tại Việt Nam
2.3. Tổng quan khu vực nghiên cứu
2.3.1. Điều kiện tự nhiên
2.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
CHƯƠNG 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.2.1. Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật phân giải lân khó tan có hiệu lực cao và vi sinh vật đối kháng nấm gây bệnh cho Bạch đàn từ đất.
3.2.2. Mô tả và giám định chủng vi sinh vật phân giải lân khó tan có hiệu lực cao và vi sinh vật đối kháng nấm gây bệnh cho Bạch đàn.
3.2.3. Nghiên cứu khả năng tập hợp các chủng vi sinh vật trong chế phẩm hỗn hợp
3.2.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố dinh dưỡng và môi trường đến quá trình nhân sinh khối vi sinh vật phân giải lân khó tan, vi sinh vật đối kháng nấm gây bệnh cho Bạch đàn và xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật phân giải lân.
3.2.5. Đánh giá hiệu lực của chế phẩm đối với cây Bạch đàn ở giai đoạn vườn ươm
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật phân giải lân khó tan, vi sinh vật đối kháng nấm gây bệnh cho Bạch đàn
3.3.1.1. Phương pháp phân lập
3.3.1.2. Phương pháp tuyển chọn các chủng phân giải lân có hiệu lực cao, vi sinh vật đối kháng nấm gây bệnh Bạch đàn
3.3.1.3. Phương pháp xác định hàm lượng lân dễ tiêu do vi khuẩn phân giải
3.3.2. Phương pháp mô tả đặc điểm và giám định các loài vi sinh vật
3.3.2.1. Phương pháp mô tả vi sinh vật
3.3.2.2. Phương pháp giám định vi sinh vật
3.3.3. Phương pháp nghiên cứu khả năng tập hợp các chủng vi sinh vật trong chế phẩm hỗn hợp
3.3.4. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố dinh dưỡng và môi trường đến quá trình nhân sinh khối vi sinh vật phân giải lân khó tan, vi sinh vật đối kháng nấm gây bệnh và xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật phân giải lân
3.3.4.1. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật
3.3.4.2. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến mật độ tế bào vi sinh vật
3.3.4.3. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ lắc đến mật độ tế bào vi sinh vật
3.3.4.4. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của độ pH môi trường dinh dưỡng đến mật độ tế bào vi sinh vật
3.3.4.5. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của loại giá thể rắn (chất mang) đến mật độ tế bào vi sinh vật
3.3.5. Phương pháp đánh giá hiệu lực của chế phẩm đối với bạch đàn ở giai đoạn vườn ươm
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Kết quả về phân lập, tuyển chọn và định loại các chủng vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật đối kháng nấm gây bệnh từ đất rừng nghèo kiệt
4.1.1. Kết quả phân lập các chủng vi khuẩn phân giải lân
4.1.2. Kết quả tuyển chọn các chủng vi khuẩn có hiệu lực phân giải lân cao
4.1.3. Kết quả phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn đối kháng nấm gây bệnh cây Bạch đàn
4.1.4. Kết quả định loại các chủng vi sinh vật phân giải lân có hoạt tính cao và các chủng vi sinh vật đối kháng với nấm gây bệnh bằng kỹ thuật phân tử
4.1.4.1. Kết quả tách chiết DNA và chạy phản ứng PCR
4.1.4.2. Kết quả xác định các chủng vi sinh vật
4.2. Nghiên cứu khả năng tập hợp các chủng vi sinh vật để sản xuất chế phẩm hỗn hợp
4.2.1. Đánh giá mật độ tế bào của các chủng vi sinh vật phân giải lân và vi sinh vật đối kháng nấm gây bệnh cho cây Bạch đàn sau khi hợp chủng
4.2.2. Nghiên cứu về hoạt tính sinh học của các chủng vi sinh vật khi phối hợp chủng
4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố dinh dưỡng và môi trường đến quá trình nhân sinh khối của các chủng vi khuẩn phân giải lân khó tan
4.3.1. Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đến mật độ tế bào vi khuẩn
4.3.2. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến mật độ tế bào vi khuẩn
4.3.3. Ảnh hưởng của tốc độ lắc đến mật độ tế bào vi sinh vật
4.3.4. Ảnh hưởng của độ pH môi trường dinh dưỡng đến mật độ tế bào vi sinh vật
4.3.5. Ảnh hưởng của loại giá thể rắn (chất mang) đến mật độ tế bào
4.4. Xây dựng quy trình công nghệ và sản xuất chế phẩm vi sinh hỗn hợp dạng viên nén cho cây bạch đàn
4.4.1. Thành phần của chế phẩm vi sinh hỗn hợp
4.4.2. Xây dựng quy trình công nghệ và sản xuất chế phẩm vi sinh hỗn hợp dạng viên nén cho cây Bạch đàn
4.4.3. Bảo quản chế phẩm
4.5. Đánh giá hiệu lực của chế phẩm đối với sinh trưởng của bạch đàn ở giai đoạn vườn ươm
4.5.1. Thí nghiệm nhiễm chế phẩm với cây bạch đàn trắng Eucalyptus camaldulensis
4.5.2. Thí nghiệm nhiễm chế phẩm với cây bạch đàn nâu Eucalyptus urophylla
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan