[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phân tích hàm lượng P và Mn trong Gang và Thép bằng phương pháp trắc quang

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phân tích hàm lượng P và Mn trong Gang và Thép bằng phương pháp trắc quang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. KHÁI QUÁT VỀ QUẶNG VÀ GANG THÉP
1.1.1. Quặng
1.1.2. Các tổ chức của hợp kim Fe – C [18]-Tr18
1.1.3. Gang [6]-Tr227
1.1.4. Thép [6]-Tr252
1.2. ẢNH HƯỞNG CỦA P VÀ Mn ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA GANG THÉP
1.2.1. Ảnh hưởng của P và Mn đến tính chất của gang
1.2.2. Ảnh hưởng của P và Mn đến tính chất của thép
1.3. TÌNH HÌNH PHÂN TÍCH P, Mn TRONG GANG THÉP
1.4. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GANG THÉP [5]
1.5. TÍNH CHẤT CỦA P
1.5.1. Tính chất của P nguyên tố [11
1.5.2. Các phản ứng phát hiện ion photphat
1.5.3. Trạng thái tự nhiên của P
1.6. TÍNH CHẤT CỦA Mn
1.6.1. Tính chất vật lý của Mn
1.6.2. Tính chất hóa học của Mn
1.6.3. Cac phản ứng phát hiện ion Mn2+
1.6.4. Trạng thái tự nhiên và ứng dụng của Mn
1.7. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG P
1.7.1. Xác định hàm lượng P bằng phương pháp trọng lượng
1.7.2. Xác định hàm lượng P bằng phương pháp thể tích [25]
1.7.3. Xác định hàm lượng P bằng phương pháp trắc quang
1.8. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG Mn
1.8.1. Xác định hàm lượng Mn bằng phương pháp thể tích [25]
1.8.2. Xác định hàm lượng Mn bằng trắc quang dung dịch MnO4
1.8.3. Xác định Mn bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử formaldoxim [17, 22,28]
1.8.4. Xác định Mn bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. DỤNG CỤ, MÁY MÓC, HÓA CHẤT
2.1.1. Dụng cụ, máy móc
2.1.2. Hóa chất
2.2. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG P
2.2.1. Khảo sát sự hình thành các phổ hấp thụ electron
2.2.2. Khảo sát các điều kiện tối ưu
2.2.3. Xây dựng phổ hấp thụ electron của hợp chất màu xanh molipden
2.2.4. Xây dựng đường chuẩn xác định hàm lượng P
2.2.5. Đánh giá độ tin cậy của đường chuẩn xác định P
2.3. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MANGAN
2.3.1. Khảo sát sự hình thành phổ hấp thụ electron của phức màu đỏ cam
2.3.2. Khảo sát điều kiện tối ưu cho phản ứng tạo phức màu
2.3.3. Xây dựng phổ hấp thụ electron của phức màu
2.3.4. Xây dựng đường chuẩn xác định Mn [17,21]
2.3.5. Đánh giá độ tin cậy của đường chuẩn xác định Mn
2.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
2.4.1. Chuẩn bị các mẫu gang thép chuẩn
2.4.2. Chuẩn bị các mẫu gang thép sản xuất trong nước
2.5. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ MẪU
2.5.1. Xử lí mẫu gang, thép để xác định P
2.5.2. Xử lí mẫu gang, thép để xác định Mn
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG P
3.1.1. Kết quả khảo sát sự hình thành các phổ hấp thụ electron của hệ màu
3.1.2. Kết quả khảo sát các điều kiện tối ưu cho phản ứng tạo màu
3.1.3. Kết quả chụp phổ hấp thụ electron của hợp chất màu xanh molipden
3.1.4. Xây dựng đường chuẩn xác định hàm lượng P
3.2. XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG Mn
3.2.1. Kết quả khảo sát sự hình thành các phổ hấp thụ electron của hệ
3.2.2. Kết quả khảo sát các điều kiện tối ưu cho phản ứng tạo phức màu
3.2.3. Kết quả chụp phổ hấp thụ electron của phức màu đỏ cam
3.2.4. Xây dựng đường chuẩn xác định hàm lượng Mn
3.3. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG P, Mn TRONG CÁC MẪU GANG, THÉP CHUẨN
3.3.1. Kết quả phân tích mẫu thép chuẩn Trung Quôc (TC số 7/2009)
3.3.2. Kết quả phân tích mẫu thép chuẩn Trung Quôc (TC số 15/2009)
3.3.3. Kết quả phân tích mẫu thép chuẩn Trung Quôc (TC số 20/2009)
3.3.4. Kết quả phân tích mẫu gang chuẩn Trung Quôc (TC số 1-92/2009)
3.4. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG P, Mn TRONG CÁC MẪU GANG, THÉP THÁI NGUYÊN
3.4.1. Kết quả phân tích mẫu gang trục cán mẻ số 469 (06/4/2010)
3.4.2. Kết quả phân tích mẫu gang trục cán mẻ số 471 (07/4/2010)
3.4.3. Kết quả phân tích mẫu gang trục cán mẻ số 479 (13/4/2010)
3.4.4. Kết quả phân tích mẫu thép CT3 mẻ số 617 (21/5/2010)
3.4.5. Kết quả phân tích mẫu thép CT3 mẻ số 622 (23/5/2010)
3.4.6. Kết quả phân tích mẫu thép CT3 mẻ số 624 (24/5/2010)
3.5. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG P TRONG CÁC MẪU GANG, THÉP
3.5.1. Nguyên tắc
3.5.2. Cách tiến hành
3.5.3. Công thức tính kết quả
3.6. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG Mn TRONG CÁC MẪU GANG, THÉP
3.6.1. Nguyên tắc
3.6.2. Cách tiến hành
3.6.3. Công thức tính kết quả
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan