[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ngữ văn của hiệu trưởng ở các trường trung học phổ thông huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ngữ văn của hiệu trưởng ở các trường trung học phổ thông huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN NGỮ VĂN CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Quản lý giáo dục
1.2.3. Quản lý nhà trường
1.3. Nội dung quản lý nhà trường
1.3.1. Quản lý bộ máy tổ chức và đội ngũ nhân sự trường học
1.3.2. Các chức năng của quản lý nhà trường
1.4. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường THPT
1.4.1. Vị trí, vai trò của Hiệu trưởng trường trung học
1.4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng
1.5. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn
1.5.1. Chức năng, nhiệm vụ tổ chuyên môn
1.5.2. Người tổ trưởng chuyên môn trong trường THPT
1.5.3. Nguyên tắc quản lý hoạt động tổ chuyên môn
1.5.4. Nội dung quản lý hoạt động tổ chuyên môn
1.5.5. Cơ chế phối hợp của tổ chuyên môn ở trường THPT
1.6. Ý nghĩa của việc tăng cường công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn trong trường THPT
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN NGỮ VĂN CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BÌNH GIANG - TỈNH HẢI DƯƠNG
2.1. Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
2.1.2. Tình hình giáo dục THPT huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
2.2. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ TTCM của Hiệu trưởng ở các trường THPT huyện Bình Giang
2.2.1. Về số lượng tổ chuyên môn và biên chế TCM
2.2.2. Trình độ chuyên môn của TTCM và uy tín của TTCM đối với GV
2.2.3. Phẩm chất chính trị đạo đức của tổ trưởng chuyên môn
2.2.4. Năng lực cá nhân của TTCM
2.2.5. Yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý của TTCM
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng ở các trường THPT huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
2.4. Thực trạng sử dụng các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn
2.5. Đánh giá các mặt tích cực và hạn chế trong quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT thành phố Hà Đông.
2.5.1. Đánh giá các mặt tích cực
2.5.2. Những mặt còn hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN NGỮ VĂN CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BÌNH GIANG - TỈNH HẢI DƯƠNG
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
3.2. Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn Ngữ văn của Hiệu trưởng ở các trường THPT huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
3.2.1. Biện pháp quản lý nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc quản lý đội ngũ TTCM
3.2.2. Biện pháp quản lý việc phân công rõ ràng, cụ thể trách nhiệm cho TTCM
3.2.3. Biện pháp quản lý về đào tạo bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực cho TTCM
3.2.4. Biện pháp quản lý kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn
3.2.5. Biện pháp quản lý việc thực hiện qui chế chuyên môn
3.2.6. Biện pháp quản lý nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn
3.2.7. Biện pháp quản lý công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng GV
3.2.8. Biện pháp quản lý cải tiến chế độ giao ban, báo cáo của TTCM với HT
3.2.9. Biện pháp quản lý đổi mới xếp loại thi đua trong các TCM và xây dựng điển hình TCM
3.2.10. Biện pháp quản lý xây dựng, thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng hợp lý
3.2.11. Những điều kiện hỗ trợ thực hiện các biện pháp
3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan