[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Kinh môn tỉnh Hải Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Kinh môn tỉnh Hải Dương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm quản lý thuế, thuế GTGT và đặc điểm của thuế GTGT
1.1.2. Vai trò của thuế GTGT
1.1.3. Một số vấn đề về DNNQD
1.1.4. Đặc điểm quản lý Thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.5. Nội dung của quản lý thuế GTGT đối với các DNNQD
1.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Tình hình nghiên cứu của đề tài
1.2.2. Thực trạng quản lý thuế GTGT đối với DNNQD tại tỉnh Hải Dương
1.2.3. Kinh nghiệm quản lý thuế DN NQD ở một số huyện, thị
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.2.3. Phương pháp tổng hợp
2.2.4. Phương pháp phân tích
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT CỦA DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN KINH MÔN
3.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội huyện Kinh
3.1.1. Khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.2. Thực trạng DNNQP và công tác QLT GTGT tại huyện Kinh Môn năm 2012 - 2014
3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi cục thuế huyện Kinh Môn
3.2.2. Thực trạng DNNQD ảnh hưởng đến quản lý thuế GTGT tại huyện Kinh Môn
3.2.3. Thực trạng quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Kinh Môn
3.2.4. Những tồn tại, hạn chế trong quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại huyện Kinh Môn năm 2012 - 2014
Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN KINH MÔN
4.1. Xu hướng cải cách quản lý thuế ở Việt Nam
4.2. Định hướng và mục tiêu tăng cường quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp NQD tại chi cục thuế huyện Kinh Môn
4.2.1. Định hướng của CCT Huyện Kinh Môn
4.2.2. Mục tiêu của Chi cục thuế huyện Huyện Kinh Môn
4.3. Giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp NQD
4.3.1. Quản lý chặt chẽ doanh nghiệp đăng ký thuế, kê khai thuế và hóa đơn chứng từ
4.3.2. Tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thế
4.3.3. Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp
4.3.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thuế và cung cấp dịch vụ hỗ trợ đối với doanh nghiệp
4.3.5. Một số giải pháp khác
4.4. Kiến nghị với cơ quan chức năng nhằm tạo điều kiện thực hiện các giải pháp đề ra
4.4.1. Hoàn thiện Luật quản lý thuế và Luật thuế GTGT
4.4.2. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng có liên quan trong công tác quản lý thuế
4.4.3. Hiện đại hoá trang thiết bị ngành thuế phục vụ quản lý thuế
4.4.4. Kiến nghị đối với doanh nghiệp
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan