[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý thực hiện quy chế dân chủ trong trường Tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý thực hiện quy chế dân chủ trong trường Tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC
1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề
1.2. Quan điểm và đường lối của Đảng và nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
1.2.1. Các khái niệm
1.2.2. Quan điểm và đường lối của Đảng và nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
1.3. Một số vấn đề về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học
1.3.1. Khái niệm về quy chế dân chủ cơ sở trong trường học
1.3.2. Mục đích của việc đưa thực hiện quy chế dân chủ vào trường học
1.3.3. Vai trò và tầm quan trọng của việc đưa QCDCCS vào trường học
1.3.4. Các nội dung triển khai thực hiện QCDCCS trường học
1.3.5. Các hình thức triển khai thực hiện QCDCCS trường học
1.3.6. Những yêu cầu của việc đưa Quy chế dân chủ ở cơ sở vào trường học
1.4. Quản lý thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trường học
1.4.1. Quản lý thực hiện quy chế dân chủ trong trường học là một nội dung quản lý nhà trường tiểu học hiện nay.
1.4.2. Các nội dung quản lý việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường tiểu học
1.4.3. Biện pháp quản lý việc thực hiện quy chế dân chủ trong các trường tiểu học
Tiểu kết Chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
2.1. Khái quát về địa bàn nghiên cứu
2.1.1. Giới thiệu tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội thị xã Quảng Yên
2.1.2. Tình hình Giáo dục và Đào tạo cấp tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên
2.2. Thực trạng việc thực hiện quy chế dân chủ trong các trường tiểu học
2.2.1. Thực trạng thực hiện quy chế về nội dung, hình thức.
2.2.2. Thực trạng hiệu quả thực hiện quy chế
2.3. Thực trạng về quản lý việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các trường Tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên hiện nay
2.3.1. Thực trạng quản lý việc tuyên truyền, phổ biến dân chủ trong trường tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên
2.3.2. Kết quả trong việc xây dựng các quy định, quy chế, quy ước của trường tiểu học
2.3.3. Quản lý việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trường tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên
2.3.4. Giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế dân chủ trong trường tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên hiện nay
2.3.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý thực hiện quy chế dân chủ ở trường tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên hiện nay
2.3.5. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
2.3.6. Bài học kinh nghiệm
Tiểu kết Chương 2
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG YÊN
3.1. Các nguyên tắc đề xuất các biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ của các biện pháp
3.1.2. Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi của các biện pháp
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trong quản lý
3.2. Các biện pháp quản lý việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Quảng Yên hiện nay
3.2.1. Đổi mới quản lý công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của CBGV-CNV và học sinh trong các trường tiểu học về thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học
3.2.2. Đảm bảo sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, phát huy vai trò của cán bộ quản lý nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
3.2.3. Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy ước của trường tiểu học đảm bảo đúng quy trình, có tính khả thi cao
3.2.4. Thiết lập các kênh thu thập thông tin phản hồi (thông tin ngược) phục vụ cho công tác quản lý thực hiện QCDCCS trường tiểu học
3.2.5. Thống nhất, xác định cơ chế phối hợp xây dựng và thực hiện QCDCCS trường học giữa các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường
3.2.6. Tăng cường và đổi mới các biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường
3.3. Mối quan hệ giữa các biện phápvà lộ trình triển khai
3.3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.3.2. Lộ trình triển khai các biện pháp
3.4. Khảo sát về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất
3.4.1. Mục đích khảo nghiệm
3.4.2. Nội dung khảo nghiệm
3.4.3.Phương pháp khảo nghiệm
3.4.4. Kết quả khảo nghiệm
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan