[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Tân Châu đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Tân Châu đến năm 2020
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DOANH NGHIỆP
1.1 Các khái niệm chung về chiến lược và chiến lược kinh doanh
1.1.1 Các quan điểm nhìn nhận chiến lược
1.1.2 Các khái niệm liên quan đến chiến lược kinh doanh
1.1.2.1 Thế chiến lược và kế hoạch chiến lược
1.1.2.2 Quyết định chiến lược và quyết định điều hành
1.1.3 Phân loại chiến lược
1.1.3.1 Căn cứ vào phạm vi chiến lược
1.1.3.2 Căn cứ vào hướng tiếp cận thị trường
1.1.4 Các nguồn chiến lược
1.1.4.1 Khởi thảo từ cấp trên đi xuống
1.1.4.2 Sự gợi mở từ dưới lên hoặc từ trên xuống
1.1.4.3 Do ngầm định của cấp trên
1.1.4.4 Do sức ép tác động từ bên ngoài tổ chức
1.1.5 Căn cứ và nguyên tắc khi xây dựng chiến lược    
1.1.5.1 Những căn cứ hình thành chiến lược kinh doanh
1.1.5.2 Các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng chiến lược kinh doanh
1.2 Nội dung và tiến trình hình thành chiến lược          
1.2.1 Phân tích môi trường
1.2.1.1 Môi trường vĩ mô
1.2.1.2 Môi trường tác nghiệp       
1.2.1.3 Hoàn cảnh tác nghiệp
1.2.2 Xác định chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu và phân tích các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, nguy cơ
1.2.2.1 Xác định chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược
1.2.2.2 Phân tích các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, nguy cơ
1.2.2.3 Phân tích đánh giá các phương án chiến lược
1.2.2.4 Triển khai các chính sách và chương trình hoạt động tổng quát
1.2.2.5 Tổ chức thực hiện chiến lược và kiểm tra chiến lược
1.3 Sự cần thiết khách quan của việc xây dựng chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường
1.3.1 Sự cần thiết
1.3.2 Xác định mục tiêu dài hạn và xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp
1.3.3 Xác định các kế họach hành động và triển khai các giải pháp thực hiện chiến lược
1.3.4  Kiểm tra và điều chỉnh
1.4 Các công cụ hỗ trợ để đánh giá và đề ra chiến lược kinh doanh
1.4.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài - EFE        
1.4.2 Ma trận các hình ảnh cạnh tranh
1.4.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong – IFE         
1.4.4 Ma trận SWOT
1.4.5 Ma trận QSPM
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC SX- KD CỦA CÔNG TY TÂN CHÂU
2.1. Giới thiệu về công ty Tân Châu
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Sơ đồ tổ chức của công ty Tân Châu
2.1.3 Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4 Các nhóm sảm phẩm chính của Công ty Tân Châu
2.2. Phân tích môi trường bên ngoài
2.2.1 Môi trường vĩ mô
2.2.1.1 Môi trường kinh tế
2.2.1.2 Môi trường chính trị, chính sách và pháp luật
2.2.1.3 Môi trường văn hoá
2.2.1.4 Môi trường dân số  
2.2.1.5 Môi trường công nghệ
2.2.2 Môi trường vi mô
2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh
2.2.2.2 Khách hàng
2.2.2.3 Nhà cung cấp
2.2.2.4 Rào cản xâm nhập ngành
2.3 Phân tích môi trường bên trong
2.3.1 Nhân lực         
2.3.2 Tài chính (Vốn, tài sản, chỉ số tài chính, doanh thu, lợi nhuận)
2.3.3 Công nghệ đang sử dụng
2.3.4 Quản trị           
2.3.5 Văn hóa           
2.3.6 Thương hiệu   
2.3.7 Thị phần
2.3.8 Hoạt động nghiên cứu và phát triển
2.4 Các công cụ sử dụng để hình thành chiến lược
2.4.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)       
2.4.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh           
2.4.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)         
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY TÂN CHÂU ĐẾN NĂM 2020
3.1 Các căn cứ xây dựng chiến lược
3.2 Sứ mạng và mục tiêu    
3.2.1 Sứ mạng          
3.2.2 Mục tiêu
3.3 Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty TNHH TM – DV & SX Tân Châu đến năm 2020
3.3.1 Phân tích các chiến lược chính       
3.3.1.1 Chiến lược thâm nhập thị trường
3.3.1.2 Chiến lược trở thành nhà sản xuất tiên phong trong nước
3.3.1.3 Chiến lược phát triển thị trường
3.3.1.4 Chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm
3.3.1.5 Chiến lược kết hợp về phía trước
3.3.1.6 Chiến lược kết hợp về phía sau
3.3.1.7 Chiến lược giữ vững vị trí đứng đầu nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm hóa chất cho ngành công nghiệp dệt, may Việt Nam
3.3.1.8 Chiến lược cạnh tranh về giá
3.3.1.9 Chiến lược tăng cường quảng cáo, chăm sóc khách hàng
3.3.2 Ma trận QSPM
3.3.2.1 Ma trận QSPM nhóm chiến lược S-O      
3.3.2.2 Ma trận QSPM nhóm chiến lược S-T
3.3.2.3 Ma trận QSPM nhóm chiến lược W-O
3.3.2.3 Ma trận QSPM nhóm chiến lược W-T
3.3.3 Lựa chọn chiến lược 
3.4 Một số giải pháp thực hiện các chiến lược phát triển TNHH TM – DV & SX Tân Châu đến năm 2020
3.4.1 Giải pháp nhân sự
3.4.2 Giải pháp về tổ chức
3.4.3 Giải pháp về Marketing
3.4.4 Giải pháp về sản xuất
3.4.5 Giải pháp về nghiên cứu phát triển
3.4.6 Giải pháp về tài chính
3.4.7 Giải pháp về môi trường
3.5 Một số kiến nghị
3.5.1 Kiến nghị đối với nhà nước
3.5.2 Kiến nghị đối với ngành
3.5.3 Kiến nghị đối với công ty
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan