[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá một số mô hình chăn nuôi trâu, bò tại xã La Hiên và xã Tràng Xá huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá một số mô hình chăn nuôi trâu, bò tại xã La Hiên và xã Tràng Xá huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tình hình chăn nuôi trâu bò trên thế giới và ở Việt Nam
1.1.1. Tình hình chăn nuôi trâu bò trên thế giới
1.1.2. Tình hình chăn nuôi trâu bò ở nước ta
1.2. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc trên thế giới và Việt Nam
1.2.1. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc trên thế giới
1.2.2. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc ở Việt Nam
1.3. Những nghiên cứu về đồng cỏ tự nhiên
1.3.1. Nghiên cứu về thành phần loài
1.3.2. Nghiên cứu về năng suất
1.3.3. Nghiên cứu về chất lượng cỏ
1.4. Vấn đề sử dụng và thoái hóa đồng cỏ
1.5. Các loại thức ăn và đặc điểm thành phần dinh dưỡng của cỏ, cây trồng làm thức ăn cho bò
1.5.1. Các loại thức ăn
1.5.2. Đặc điểm, thành phần dinh dưỡng của cỏ, cây trồng làm thức ăn
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU
2.1. Đặc điểm tự nhiên - xã hội huyện Võ Nhai
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội
2.2. Đặc điểm tự nhiên - xã hội xã La Hiên
2.2.1. Đặc điểm tự nhiên
2.2.2. Đặc điểm xã hội
2.3. Đặc điểm tự nhiên - xã hội xã Tràng Xá
2.3.1. Đặc điểm tự nhiên
2.3.2. Đặc điểm xã hội
Chương 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, địa điểm và nội dung nghiên cứu
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Phương pháp nghiên cứu ngoài thiên nhiên
3.2.2. Các phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Thực trạng nguồn thức ăn gia súc tại các xã của huyện Võ Nhai
4.1.1. Tình hình khai thác và sử dụng đất tại các xã của huyện Võ Nhai
4.1.2. Các thảm cỏ tự nhiên trong vùng nghiên cứu
4.1.3. Các thảm cỏ trồng trong vùng nghiên cứu
4.2. Thực trạng về khai thác thức ăn gia súc hiện nay tại huyện Võ Nhai
4.2.1. Thực trạng về khai thác
4.2.2. Đánh giá chung và đề xuất phương hướng
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan