[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá năng suất, chất lượng và khả năng khai thác hai loài cỏ có nguồn gốc tự nhiên tại huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá năng suất, chất lượng và khả năng khai thác hai loài cỏ có nguồn gốc tự nhiên tại huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
1.1.1 Cỏ hoà thảo và đặc tính sinh thái, sinh học của chúng
1.1.2. Đặc tính sinh lý
1.1.3. Đặc tính sinh trưởng
1.1.4. Thời gian sống của cỏ Hoà thảo
1.2. Một số nghiên cứu về cỏ Hoà thảo
1.2.1. Tình hình nghiên cứu cỏ trên thế giới
1.2.1.1. Diện tích trồng cỏ trên thế giới
1.2.1.2. Những nghiên cứu về khả năng tái sinh của cỏ Hoà thảo
1.2.1.3. Những nghiên cứu về năng suất của cỏ Hoà thảo
1.2.1.4. Những nghiên cứu về ảnh hưởng của phân bón đến năng suất của cỏ
1.2.1.5. Ảnh hưởng của thức ăn xanh tới sản lượng sữa
1.2.2. Tình hình nghiên cứu cỏ trong nước
1.2.2.1. Diện tích trồng cỏ chăn nuôi gia súc ở Việt Nam trong thời gian qua
1.2.2.2. Các loài cỏ trồng làm thức ăn gia súc ở Việt Nam
1.2.2.3. Những nghiên cứu về năng suất, khả năng tái sinh một số loài cỏ
1.2.2.4. Những nghiên cứu về thành phần dinh dưỡng của một số loài cỏ .
1.2.2.5. Hiệu quả sử dụng một số loài cỏ ở đồng cỏ Bắc Việt Nam
1.3. Các công trình nghiên cứu về phân bố, phân loại các thảm cỏ, loài cỏ tự nhiên
1.3.1. Phân bố đồng cỏ trên thế giới
1.3.2. Đặc điểm của đồng cỏ Việt Nam
1.3.3. Các loài thực vật chính trên đồng cỏ Việt Nam
1.3.3.1. Cỏ hoà thảo
1.3.3.4. Cỏ tạp
1.4. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc ở Tuyên Quang
Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU
2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Tuyên Quang
2.1.1. Vị trí địa lý, khí hậu, thuỷ văn
2.1.1.1. Vị trí địa lý, địa hình
2.1.1.2 Khí hậu, thuỷ văn
2.1.2. Hạ tầng cơ sở
2.1.3. Nguồn lực
2.2. Điều kiện tự nhiên và xã hội của huyện Yên Sơn
2.2.1. Điều kiện tự nhiên
2.2.1.1. Vị trí địa lý, địa hình
2.2.1.2 Khí hậu, thuỷ văn
2.2.1.3. Các nguồn tài nguyên
2.2.2. Tình hình kinh tế, xã hội huyện Yên Sơn
2.2.2.1. Nguồn lao động
2.3. Điều kiện tự nhiên và xã hội xã Tiến Bộ
2.3.1. Điều kiện tự nhiên của xã Tiến Bộ
2.3.2. Điều kiện kinh tế, xã hội của xã Tiến Bộ
2.3.2.1. Nguồn nhân lực
2.3.2.2. Sản xuất Nông - Lâm nghiệp
Chương 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Nội dung nghiên cứu
3.2.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.2.1. phương pháp nghiên cứu ngoài tự nhiên
3.2.2.2. Thực nghiệm trồng cỏ
3.2.2.3 Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
3.3 Xử lý số liệu
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình chăn nuôi gia súc tỉnh Tuyên Quang
4.1.1. Phương hướng phát triển Chăn nuôi giai đoạn 2006 - 2010
4.1.2. Dự án nuôi dê lai tại tỉnh Tuyên Quang
4.1.3. Ngành chăn nuôi bò ở Tuyên Quang
4.1.4. Tuyên Quang xây dựng thương hiệu trâu Tuyên Quang
4.2. Tình hình chăn nuôi của huyện Yên Sơn
4.2.1. Số lượng đàn gia súc của huyện Yên Sơn đầu năm 2010
4.3. Đặc điểm sinh thái, sinh học của hai loài cỏ thí nghiệm
4.3.1. đặc điểm sinh thái, sinh học của loài cỏ Lau (Saccharum arundinaceum)
4.3.2. Đặc điểm sinh thái, sinh học của cỏ Mật (Coelorachis striata)
4.4. Năng suất và chất lượng của hai loài cỏ trong điều kiện tự nhiên
4.4.1. Năng suất của hai loài cỏ trong điều kiện tự nhiên
4.4.2. Chất lượng của hai loài cỏ trong điều kiện tự nhiên
4.5. Năng suất, vật chất xanh và vật chất khô của hai loài cỏ thí nghiệm trong điều kiện trồng
4.5.1. Chiều cao của thảm cỏ qua các lứa cắt
4.5.2. Năng suất của cỏ thí nghiệm
4.5.3. Chất lượng của hai loài cỏ trong điều kiện thí nghiệm
4.6. Thành phần dinh dưỡng của đất
4.6.1. Thành phần dinh dưỡng của đất tự nhiên
4.6.2. Thành phần dinh dưỡng của đất thí nghiệm
4.7. Tỷ lệ sử dụng của gia súc đối với các giống cỏ
4.7.1. Tính ngon miệng của gia súc đối với hai giống cỏ
4.7.2. Lượng ăn vào của gia súc đối với các giống cỏ
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan