[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá rủi ro thiệt hại do sét

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá rủi ro thiệt hại do sét
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Nhiệm vụ của luận văn
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Các bước tiến hành
1.6. Điểm mới của luận văn
1.7. Giá trị thực tiễn của đề tài
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ SÉT
2.1. Quá trình phóng điện của sét
2.2. Phân bố sét tại Việt Nam
CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU VỀ RỦI RO SÉT GÂY RA
3.1. Khái niệm về rủi ro
3.2. Mức độ nguy hiểm và thiệt hại do sét
3.3. Rủi ro và những thành phần rủi ro
3.4. Tổng hợp các thành phần rủi ro liên quan đến công trình
3.5. Tổng hợp các thành phần rủi ro liên quan đến dịch vụ     
3.6. Các hệ số ảnh hưởng tới các thành phần rủi ro
3.7. Quản lý rủi ro
3.8. Đánh giá những thành phần rủi ro trong một công trình
3.9. Đánh giá những thành phần rủi ro trong một công trình với vùng ZS
3.10. Đánh giá thành phần rủi roc ho một dịch vụ         
3.11. Đánh giá tần số sét hằng năm
3.12. Đánh giá xác xuất nguy hiểm cho công trình
3.13. Đánh giá số lượng thiệt hại trong công trình (LX)
3.14. Đánh giá số lượng thiệt hại trong dịch vụ (P.X)
3.15. Đánh giá số lượng thiệt hại trong một dịch vụ
3.16. Đánh giá chi phí thiệt hại
CHƯƠNG 4: CÁC CẤP BẢO VỆ CHỐNG SÉT
4.1. Các cấp bảo vệ sét
4.2. Những vùng bảo vệ sét
4.3. Những thông số của dòng sét
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN RỦI RO DO SÉT GÂY RA
5.1. Qui trình cụ thể để đánh giá sự cần thiết cho việc bảo vệ
5.2. Lưu đồ để đánh giá hiệu quả của việc bảo vệ
5.3. Phương pháp bảo vệ
5.4. Các bước tính toán cụ thể
5.5. Giao diện chương trình tính toán rủi ro
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan