[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm đường túi Biên Hòa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm đường túi Biên Hòa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1.Tổng quan ngành mía đường Việt Nam
1.2. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
1.2.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
1.2.3. Các thành tích đạt được
1.2.4. Thị trường của công ty
1.2.5. Cơ cấu tổ chức của Công ty
1.3. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm đường tinh luyện của công ty
1.4. Giới thiệu về sản phẩm đường Biên Hòa     
1.5. Tình hình tiêu thụ đường túi năm 2012
1.6. Tình hình các đối thủ cạnh tranh
1.7. Tóm tắt
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Chất lượng sản phẩm   
2.1.1. Khái niệm      
2.1.2. Phân loại chất lượng sản phẩm
2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
2.2. Nhu cầu người tiêu dùng
2.3. Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
2.3.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
2.3.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người mua hàng
2.3.2.1. Yếu tố văn hóa      
2.3.2.2. Yếu tố xã hội
2.3.2.3. Yếu tố cá nhân
2.3.2.4. Yếu tố tâm lý
2.3.3. Quá trình thông qua quyết định mua hàng
2.3.3.1. Nhận thức vấn đề  
2.3.3.2. Tìm kiếm thông tin
2.3.3.3. Đánh giá phương án
2.3.3.4. Quyết định mua hàng
2.3.3.5. Phản ứng với hàng đã mua           
2.4. Lý thuyết về sự hài lòng
2.4.1. Định nghĩa
2.4.2. Mục tiêu đo lường sự hài lòng của khách hàng
2.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng
2.4.4. Một số mô hình chỉ số hài lòng khách hàng
2.5. Mô hình lý thuyết của đề tài và giả thuyết nghiên cứu      
2.6. Tóm tắt
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỜNG TÚI BIÊN HÒA
3.1. Thiết kế nghiên cứu     
3.1.1. Phương pháp
3.1.2. Quy trình nghiên cứu
3.2. Xây dựng thang đo
3.2.1. Thang đo mức độ cảm nhận của khách hàng về nhân tố chất lượng sản phẩm
3.2.2. Thang đo mức độ cảm nhận của khách hàng về giá cả
3.2.3. Thang đo mức độ cảm nhận của khách hàng về sự đa dạng chủng loại
3.2.4. Thang đo mức độ cảm nhận của khách hàng về kênh phân phối sản phẩm
3.2.5. Thang đo mức độ cảm nhận của khách hàng về chương trình khuyến mãi
3.2.6. Thang đo về sự hài lòng của khách hàng
3.3. Mẫu        
3.3.1. Kích thước mẫu
3.3.2. Phương pháp chọn mẫu
3.4. Kết quả nghiên cứu
3.4.1. Mô tả mẫu
3.4.2. Đánh giá thang đo
3.4.2.1. Phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha
3.4.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA           
3.5. Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu
3.5.1. Phân tích tương quan
3.5.2. Phân tích hồi quy     
3.6. Dò tìm sự vi pham các giả định cần thiết trong hồi quy tuyến
3.6.1. Kiểm định vi phạm đa cộng tuyến 
3.6.2. Giả định liên hệ tuyến tính 
3.6.3. Giả định về phân phối chuẩn của phần dư
3.7. Phân tích ảnh hưởng của các biến định tính đến mức độ hài lòng           
3.7.1. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng theo giới tính
3.7.2. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng theo thu nhập     
3.7.3. Kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng theo nhóm tuổi
3.7.4. Kiểm định sự khác nhau về mức độ hài lòng theo nghề nghiệp
3.8. Một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm
3.9. Tóm tắt
KẾT LUẬN   
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan