[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá ý thức sử dụng túi nilon của người dân tại thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá ý thức sử dụng túi nilon của người dân tại thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giới thiệu về tui nilon.
1.2. Ảnh hưởng của túi nilon tới sức khỏe con người và tới môi trường.
1.3. Tình hình quản lý rác thải nilon trên thế giới và trong nước.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu.
2.2. Nội dung nghiên cứu.
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Hiện trạng sử dụng túi nilon của người dân thành phố Thái Nguyên.
3.2. Một số giải pháp nhằm giải quyết vấn đề rác nilon tại thành phố Thái Nguyên.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan