[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm ngữ âm và tự vựng tiếng Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm ngữ âm và tự vựng tiếng Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÍ THUYẾT VÀ THỰC TẾ
1.1. Một số cơ sở lí thuyết
1.1.1. Phương ngữ, thổ ngữ trong quan hệ với ngôn ngữ toàn dân
1.1.2. Ngữ âm và từ vựng – hai cơ sở chính phân định phương ngữ, thổ ngữ
1.1.3. Việc nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt
1.2. Giới thiệu chung về Vĩnh Thịnh
1.2.1. Điều kiện tự nhiên
1.2.2. Con người và truyền thống lịch sử
1.2.3. Tiếng Vĩnh Thịnh trong cảm thức của người xứ Thanh
CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM NGỮ ÂM TIẾNG VĨNH THỊNH
2.1. Hệ thống thanh điệu
2.1.1. Số lượng thanh điệu
2.1.2. Miêu tả các thanh điệu
2.2. Hệ thống phụ âm đầu
2.2.1. Số lượng phụ âm đầu
2.2.2. Miêu tả các phụ âm đầu
2.3. Hệ thống vần trong thổ ngữ Vĩnh Thịnh
2.3.1. Số lượng vần
2.3.2. Các thành phần của vần tiếng Vĩnh Thịnh
CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM TỪ VỰNG TIẾNG VĨNH THỊNH
3.1. Sự phong phú đa dạng của lớp từ địa phương Vĩnh Thịnh
3.2. Đặc điểm ngữ nghĩa của từ vựng Vĩnh Thịnh
3.2.1. Những đơn vị từ vựng khác âm nhưng cùng nghĩa so với từ toàn dân
3.2.2. Những đơn vị từ vựng cùng âm nhưng khác nghĩa so với từ toàn dân
3.2.3. Những đơn vị từ vựng khác âm và khác nghĩa so với từ toàn dân
3.3. Một số lớp từ ngữ tiêu biểu của tiếng Vĩnh Thịnh
3.3.1. Các từ ngữ xưng gọi
3.3.2. Các từ ngữ nghi vấn
3.3.3. Các từ ngữ chỉ định
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan