[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc điểm quá trình dạy học trẻ em tài năng trong nhà trường tiểu học ở Mỹ và xu hướng vận dụng vào Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc điểm quá trình dạy học trẻ em tài năng trong nhà trường tiểu học ở Mỹ và xu hướng vận dụng vào Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TÌM KIẾM, PHÁT HIỆN VÀ DẠY HỌC TRẺ EM TÀI NĂNG TRONG NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở MỸ.
1. Một số quan niệm về tài năng và trẻ em tài năng.
2. Những cơ sở lý thuyết của việc lựa chọn và dạy học trẻ em tài năng trong nhà trường tiểu học ở Mỹ.
3. Tìm kiếm, phát hiện và tuyển chọn trẻ tài năng trong hệ thống giáo dục tiểu học của Mỹ.
Chương II: HÌNH THỨC TỔ CHỨC, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP DẠY TRẺ TÀI NĂNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA MỸ VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM.
1. Hình thức tổ chức dạy học nổi bật trong nhà trường tiểu học ở Mỹ.
2. Nội dung dạy học cho trẻ tài năng trong nhà trường tiểu học ở Mỹ.
3. Phương pháp dạy học trẻ tài năng trong nhà trường tiểu học ở Mỹ.
4. Một số phương hướng vận dụng trong dạy học trẻ tài năng bậc tiểu học tại Việt Nam.
KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan