[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp huy động vốn đầu tư nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ Bắc Ninh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp huy động vốn đầu tư nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ Bắc Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận về vốn và huy động vốn, các kênh huy động vốn
1.2. Kinh nghiệm huy động vốn để bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể
1.3. Một số nghiên cứu có liên quan tới nội dung đề tài luận văn
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Các phương pháp tiếp cận
2.2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh số lượng quy mô và cơ cấu các nguồn vốn đầu tư
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh vốn đầu tư và cơ cấu đầu tư của các nguồn vốn đối với các hạng mục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca Quan họ Bắc Ninh
2.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh về kết quả của việc đầu tư vốn
2.4. Khung phân tích đề tài
Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ NHẰM BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH
3.1. Tổng quan về dân ca Quan họ Bắc Ninh
3.2. Hiện trạng huy động vốn đầu tư cho việc bảo tồn, phát huy giá trị dân ca Quan họ Bắc Ninh
3.3. Đánh giá chung về huy động vốn đầu tư cho bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh trong giai đoạn qua
Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NHẰM BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH
4.1. Quan điểm - Phương hướng - Mục tiêu
4.2. Mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca Quan họ Bắc Ninh đến 2020
4.3. Một số giải pháp về huy động các nguồn vốn đầu tư nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Dân ca quan họ Bắc Ninh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan