[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đẳng thức và bất đẳng thức trong lớp hàm Hyperbolic

[/kythuat]
[tomtat]
Đẳng thức và bất đẳng thức trong lớp hàm Hyperbolic
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Các định nghĩa và tính chất của hàm hyperbolic cơ bản.
1.2. Một vài hằng đẳng thức cơ bản giữa các lớp hàm hyperbolic.
1.3. Một số dạng đẳng thức giữa các lớp hàm hyperbolic.
Chương 2: MỘT SỐ BÀI TOÁN ÁP DỤNG LIÊN QUAN TỚI LỚP HÀM HYPERBOLIC
2.1. Một số lớp phương trình, bất phương trình.
2.2. Một số bất đẳng thức liên quan lớp hàm hyperbolic.
Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH HÀM TRONG LỚP HÀM LƯỢNG GIÁC HYPERBOLIC
3.1. Đặc trưng hàm của các hàm hyperbolic.
2.2. Phương trình d'Alembert trong lớp hàm số liên tục.
3.3. Phương trình hàm sinh bởi hàm sin hyperboli.
3.4. Phương trình hàm sinh bởi hàm tang hyperboli.
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan