[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Nghiên cứu của một số nước trên thế giới về quản lý hoạt động dạy nghề cho học sinh trung học phổ thông
1.1.2. Nghiên cứu của Việt Nam về quản lý hoạt động dạy nghề cho học sinh trung học phổ thông
1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Quản lý giáo dục
1.2.3. Quản lý trường Trung học phổ thông
1.2.4. Quản lý dạy nghề phổ thông
1.2.5. Quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông ở trường THPT
1.2.6. Yêu cầu và sự cần thiết phải tăng cường quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho trường trung học phổ thông
1.3. Nội dung quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh THPT
1.3.1. Quản lý mục tiêu dạy nghề phổ thông
1.3.2. Quản lý nội dung chương trình dạy nghề
1.3.3. Quản lý phương pháp, cách thức tổ chức dạy nghề phổ thông
1.3.4. Quản lý CSVC, thiết bị phục vụ hoạt động dạy nghề phổ thông
1.3.5. Kiểm tra hoạt động dạy nghề phổ thông
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC
2.1. Khái quát về điều kiện KT - XH huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.2. Hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh THPT huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.1. Quy mô dạy nghề phổ thông cho học sinh Trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.2. Nội dung dạy nghề phổ thông cho học sinh Trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.3. Đội ngũ giáo viên trong dạy nghề phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.4. Kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh Trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.2.5. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh Trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.4. Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
2.4.1. Những mặt mạnh
2.4.2. Những hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân của thực trạng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC
3.1. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi
3.2. Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
3.2.1. Nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
3.2.2. Bồi dưỡng năng lực quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho độ ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông
3.2.3. Giải quyết mối quan hệ giữa dạy nghề phổ thông và giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông
3.2.4. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên dạy nghề phổ thông
3.2.5. Tăng cường quản lý việc thực hiện nội dung chương trình dạy nghề phổ thông cho học sinh trung phổ thông
3.2.6. Đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông
3.2.7. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, các nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh THPT
3.3. Mối quan hệ của các giải pháp
3.4. Thăm dò sự cần thiết và tính khả thi của các giải pháp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan