[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng mục tiêu phát triển trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng mục tiêu phát triển trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Đức
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VIỆC QUẢN LÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT - KĨ THUẬT CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
1.1. CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN
1.1.1. Quản lí
1.1.2. Quản lí giáo dục
1.1.3. Quản lí nhà trường
1.1.4. Quản lí chất lượng
1.2. CƠ SỞ VẬT CHẤT - KĨ THUẬT TRƯỜNG HỌC
1.2.1. Khái niệm cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học
1.2.2. Vai trò của cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học
1.2.3. Vị trí của cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học
1.2.4. Chức năng của cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học
1.2.5. Tính chất của cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học
1.3. QUẢN LÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT - KĨ THUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG
1.3.1. Khái niệm quản lí cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học
1.3.2. Các nguyên tắc quản lí cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học
1.3.3. Mục tiêu quản lí cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học
1.3.4. Nhiệm vụ tổng quát của quản lí CSVC - KT trường học
1.3.5. Nội dung quản lí cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học
1.3.6. Các phương pháp quản lí cơ sở vật chất - kĩ thuật
1.3.7. Phương tiện quản lí cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học
1.3.8. Hiệu quả sử dụng CSVC - Thiết bị giáo dục
1.3.9. Các yêu cầu đối với chủ thể quản lí cơ sở vật chất - kĩ thuật trường học
1.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN LÝ CSVC - KT TRƯỜNG HỌC VỚI CHẤT LƯỢNG CSVC - KT TRƯỜNG HỌC
1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG I
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT - KĨ THUẬT CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
2.1. SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển nhà trường
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường
2.1.3. Tổ chức bộ máy của nhà trường
2.1.4. Ngành nghề, quy mô và chất lượng đào tạo
2.2. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT - ĐỨC
2.3. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CSVC - KT CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT - ĐỨC
2.3.1. Thực trạng về hiệu quả sử dụng CSVC- KT
2.3.2. Thực trạng mức độ nhận thức của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường về quản lí CSVC - KT
2.3.3. Thực trạng quản lí công tác giáo dục nhận thức cho CB, GV, CNV, HSSV nhà trường về quản lí và sử dụng CSVC - KT
2.3.4. Thực trạng quản lí bộ máy tổ chức và nhân lực nhà trường trong lĩnh vực cơ sở vật chất - kĩ thuật
2.3.5. Thực trạng quản lí công tác xã hội hoá giáo dục trong lĩnh vực CSVC - KT
2.3.6. Thực trạng quản lí nguồn tài lực, vật lực trong lĩnh vực cơ sở vật chất - KT
2.3.7. Thực trạng quản lí việc cập nhật thông tin về CSVC - KT
2.3.8. Thực trạng quản lí công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực CSVC - KT
2.3.9. Thực trạng quản lí việc động viên, khuyến khích CB, GV, CNV, HSSV trong việc xây dựng, sử dụng, bảo quản CSVC - KT của nhà trường
2.3.10. Thực trạng chung về công tác quản lí CSVC - KT của nhà trường 
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CSVC- KT CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
2.4.1. Mặt mạnh
2.4.2. Mặt yếu
2.4.3. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế trong quản lí CSVC- KT
2.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT - KĨ THUẬT ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC
3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP
3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT - KĨ THUẬT CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
3.3. MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT
3.4. KHẢO NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CSVC KT TẠI TRƯỜNG CĐ CN VIỆT ĐỨC
3.4.1. Tổ chức khảo nghiệm
3.4.2. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
3.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan