[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại bệnh viện Chợ Rẫy

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại bệnh viện Chợ Rẫy
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG BỆNH VIỆN
1.1. Khái quát về bệnh viện
1.1.1. Khái niệm      
1.1.2. Phân loại        
1.2. Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp         
1.2.1. Khái niệm      
1.2.2. Chức năng của tài chính tổ chức    
1.3. Cơ chế cơ chế tài chính bệnh viện công lập
1.3.1. Cơ chế tài chính đối với chi đầu tư phát triển      
1.3.2. Cơ chế tài chính đối với kinh phí chi hoạt động thường xuyên và không thường xuyên      
1.4. Quản trị tài chính
1.4.1. Khái niệm quản trị tài chính
1.4.2. Mục tiêu quản lý tài chính  
1.4.3. Vai trò của quản trị tài chính          
1.4.4. Nguyên tắc quản lý tài chính          
1.4.5. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản trị tài chính
1.4.6. Nội dung của quản lý tài chính
1.5. Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
2.1. Giới thiệu tổng quan về Bệnh viện Chợ Rẫy
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Quá trình hoạt động 
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ           
2.1.4. Cơ cấu tổ chức          
2.1.5. Các nguồn lực           
2.1.6. Tình hình hoạt động
2.2. Công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Chợ Rẫy 
2.2.1. Công tác hoạch định thu viện phí của bệnh viện
2.2.2. Công tác kiểm tra thu viện phí       
2.2.3. Quản lý thu – chi      
2.2.4. Phân tích tài chính
2.3. Đánh giá công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Chợ Rẫy
3.3.1. Điểm mạnh
3.3.2. Điểm yếu       
2.4. Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY          
3.1. Chủ trương xã hội hoá các hoạt động y tế của Nhà nước và định hướng phát triển của tại Bệnh viện Chợ Rẫy
3.1.1. Phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động y tế của Nhà nước
3.1.2. Định hướng phát triển của Bệnh viện Chợ Rẫy   
3.2. Các giải pháp nâng cao hoạt động quản trị tài chính tại Bệnh viện Chợ Rẫy
3.2.1. Hoàn thiện công tác hoạch định tài chính
3.2.2. Đẩy mạnh nguồn vốn xã hội hóa vào công tác đảm bảo khám chữa bệnh của Bệnh viện
3.2.3. Nâng cao hiệu quả đầu tư trang thiết bị và sử dụng các vật tư dịch vụ kỹ thuật y tế của Bệnh viện
3.2.4. Xây dựng nguồn lực cho công tác quản trị và phân tích tài chính
3.2.5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị tài chính của Bệnh viện
3.2.6. Củng cố mối quan hệ trong nội bộ Bệnh viện
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Nhà nước và Bộ y tế          
3.3.2. Đối với Bộ Tài chính
3.4. Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN   
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan