[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kontum đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kontum đến năm 2020
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Một số khái niệm cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực
1.1.1. Nguồn nhân lực
1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực
1.1.3. Mô hình quản trị nguồn nhân lực
1.1.3.1. Phác thảo mô hình quản trị nguồn nhân lực ở Việt Nam
1.1.3.2. Sự khác biệt giữa quản trị nguồn nhân lực và quản trị nhân sự
1.1.3.3. Điều kiện áp dụng mô hình quản trị nguồn nhân lực  
1.1.4. Các học thuyết về quản trị nguồn nhân lực          
1.1.4.1. Học thuyết X          
1.1.4.2. Học thuyết Y          
1.1.4.3. Học thuyết Z
1.2. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực
1.2.2. Nhóm chức năng Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
1.2.3. Nhóm chức năng Duy trì nguồn nhân lực
1.2.4. Đặc điểm công tác quản trị NNL tại cơ quan hành chính Nhà Nước
1.2.5. Vai trò và ý nghĩa của công tác quản trị nguồn nhân lực
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài
1.3.2. Các nhân tố bên trong          
1.3.2.1. Chính sách kinh doanh    
1.3.2.2. Chính sách nhân sự           
1.3.2.3. Văn hoá doanh nghiệp     
1.3.2.4. Tài chính doanh nghiệp   
TÓM TẮT CHƯƠNG 1       
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ NN&PTNT TỈNH KON TUM TỪ NĂM 2009 – 2012
2.1. Tổng quan về Sở NN&PTNT Kon Tum
2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ
2.1.2. Bộ máy tổ chức
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức       
2.1.2.2. Chế độ làm việc     
2.2. Phân tích cơ cấu nguồn nhân lực và thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Sở NN&PTNT Kon Tum từ năm 2009 – 2012    
2.2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực và sự khác biệt trong quan điểm đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại Sở NN&PTNT Kon Tum
2.2.1.1. Cơ cấu theo độ tuổi
2.2.1.2. Cơ cấu theo trình độ đào tạo
2.2.1.3. Cơ cấu theo thâm niên công tác  
2.2.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Sở NN&PTNT Kon Tum      
2.2.2.1. Công tác thu hút và bố trí nguồn nhân lực
2.2.2.2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.2.2.3. Công tác duy trì nguồn nhân lực 
2.3. Đánh giá chung công tác quản trị nguồn nhân lực tại Sở NN&PTNT Kon Tum từ năm 2009 – 2012
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ NN&PTNT KON TUM ĐẾN NĂM 2020
3.1. Định hướng quản trị nguồn nhân lực tại Sở NN&PTNT Kon Tum năm 2015 – 2020
3.1.1. Định hướng    
3.1.1.1. Thuận lợi    
3.1.1.2. Khó khăn    
3.1.1.3. Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Kon Tum giai đoạn 2012-2020
3.1.2. Dự báo nhu cầu sử dụng lao động tại Sở NN&PTNT Kon Tum đến năm 2020
3.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Sở NN&PTNT Kon Tum đến năm 2020
3.2.1. Nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý của cán bộ về công tác quản trị nguồn nhân lực
3.2.2. Nhóm giải pháp về thu hút nguồn nhân lực
3.2.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực
3.2.2.2. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng của tổ chức
3.2.2.3. Hoàn thiện công tác bố trí lao động       
3.2.3. Nhóm giải pháp về đào tạo và phát triển  
3.2.3.1. Xây dựng bảng tiêu chuẩn cán bộ
3.2.3.2. Phương pháp đánh giá năng lực cán bộ 
3.2.4. Nhóm giải pháp về duy trì nguồn nhân lực          
3.2.4.1. Hoàn thiện quy trình đánh giá kết quả thực hiện công việc   
3.2.4.2. Hoàn thiện công tác quy hoạch, đề bạt cán bộ
3.2.4.2. Cải thiện chức năng kích thích, động viên
3.3. kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan Trung ương
3.3.2. Kiến nghị đối với UBND tỉnh Kon Tum   
3.3.3. Kiến nghị đối với lãnh đạo Sở NN&PTNT Kon Tum
TÓM TẮT CHƯƠNG 3       
KẾT LUẬN CHUNG           
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan