[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính tại tổng công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương (Petropacific)

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính tại tổng công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương (Petropacific)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1.Doanh nghiệp
1.1.1.Khái niệm
1.1.2.Các loại hình doanh nghiệp
1.2.Tổng quan về tài chính doanh nghiệp           
1.2.1.Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.2.2.Các mối quan hệ trong tài chính doanh nghiệp
1.2.3.Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.3.Quản lý tài chính trong doanh nghiệp
1.3.1.Khái niệm quản lý tài chính doanh nghiệp
1.3.2.Mục tiêu quản lý tài chính doanh nghiệp
1.3.3.Vai trò của quản lý tài chính doanh nghiệp
1.3.4.Nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp
1.3.5.Quy trình quản lý tài chính doanh nghiệp
1.3.6.Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản lý tài chính doanh nghiệp
1.3.7.Nội dung của quản lý tài chính doanh nghiệp
1.3.8.Hiệu quả của quản lý tài chính doanh nghiệp
1.3.9.Quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp
1.4.Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
2.1.Giới thiệu tổng quan về Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2.Thông tin chung
2.1.3.Chức năng, nhiệm vụ
2.1.4.Cơ cấu tổ chức quản lý
2.1.5.Các nguồn lực
2.1.6.Tình hình hoạt động kinh doanh
2.2.Quản lý tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương
2.2.1.Quy chế quản lý tài chính
2.2.2.Mô hình quản lý tài chính tổng quát          
2.2.3.Nội dung quản lý tài chính              
2.2.3.1.Công tác hoạch định tài chính
2.2.3.2.Công tác kiểm tra tài chính
2.2.3.3.Quản lý vốn luân chuyển
2.2.3.4.Phân tích tài chính
2.2.3.5.Quyết định đầu tư tài chính
2.2.4.Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản lý tài chính
2.2.5.Hiệu quả của quản lý tài chính lên kết quả kinh doanh
2.3.Đánh giá công tác quản lý tài chính Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương
2.3.1.Những thành tựu
2.3.2.Những tồn tại
2.4.Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
3.1.Định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2014-2018
3.2.Nội dung các giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương
3.3.Một số kiến nghị           
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan