[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số chứng minh của định lý Steiner – Lehmus

[/kythuat]
[tomtat]
Một số chứng minh của định lý Steiner – Lehmus
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÁC CHỨNG MINH HÌNH HỌC CỦA ĐỊNH LÝ STEINER - LEHMUS
1.1 L. Kopeikina
1.2 V. Bolchianxki
1.3 D. Beran
1.4 K. R. S. Sastry
1.5 A. I. Fetisov
1.6 A. Berele & J. Goldman
1.7 G. Gilbert & D. MacDonnell
1.8 R. W. Hogg
1.9 Một số chứng minh khác
Chương 2: CÁC CHỨNG MINH LƯỢNG GIÁC CỦA ĐỊNH LÝ STEINER - LEHMUS
2.1 K. Seydel & C. Newman
2.2 M. Hajja (I)
2.3 M. Hajja (II)
2.4 R. Oláh - Gál & J. Sándor
2.5 W. Chau
Chương 3: MỘT SỐ ĐỊNH LÝ VÀ BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan