[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số công thức truy hồi trong bài toán tháp Hà Nội tổng quát

[/kythuat]
[tomtat]
Một số công thức truy hồi trong bài toán tháp Hà Nội tổng quát
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1 BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI TỔNG QUÁT
1.1 Lịch sử bài toán Tháp Hà Nội
1.1.1 Truyền thuyết
1.1.2 Lịch sử
1.2 Bài toán Tháp Hà Nội tổng quát
1.2.1 Bài toán Tháp Hà Nội cổ điển
1.2.2 Bài toán Tháp Hà Nội tổng quát
Chương 2 MỘT SỐ CÔNG THỨC TRUY HỒI TRONG BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI DỰA TRÊN PHÁT BIỂU QUI HOẠCH ĐỘNG
2.1 Công thức qui hoạch động trong bài toán Tháp Hà Nội
2.2. Công thức truy hồi trong bài toán Tháp Hà Nội với 4 cọc
2.3 Công thức truy hồi trong bài toán Tháp Hà Nội với tổng quát
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan