[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ ở huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ ở huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
1.1.1. Giới và giới tính
1.1.2. Hộ gia đình và kinh tế hộ gia đình.
1.1.3. Vị trí và vai trò của lao động nữ trong phát triển kinh tế hộ
1.1.4. Vai trò của lao động nữ nông thôn của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam
1.1.5. Một số vấn đề cơ bản đặt ra đối với lao động nữ nông thôn
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu
1.2.2. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu
1.2.3. Phương pháp thu thập số liệu
1.2.4. Phương xử lý số liệu
1.2.5. Phương pháp phân tích đánh giá
1.2.6. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích
Chương 2: VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ Ở HUYỆN ĐỊNH HÓA
2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của huyện Định Hóa
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2. Thực trạng vai trò lao động nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ
2.2.1. Khái quát thực trạng về vai trò của phụ nữ trên địa bàn huyện Định Hoá
2.2.2. Thực trạng, vai trò lao động nữ nông thôn trong các hộ điều tra
2.2.3. Thu nhập trung bình và cơ cấu thu nhập giữa hai nhóm hộ
2.2.4. Đánh giá vai trò về giới trong phát triển kinh tế hộ
2.2.5. Phân tích một số nhân tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ đang nghiên cứu tại huyện Định Hoá
2.2.6. Nhân tố xã hội
2.2.7. Nhân tố chính sách
2.2.8. Phân tích quyền thừa kế tài sản tại các hộ điều tra có tác động tới việc ra quyết định của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ
2.3. Nhận xét về thực trạng vai trò của Phụ nữ nông thôn huyện Định Hoá
Chương 3: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ PHỤ NỮ NÔNG THÔN HUYỆN ĐỊNH HOÁ
3.1. Quan điểm về việc nâng cao vai trò của phụ nữ nói chung và của phụ nữ nông thôn nói riêng
3.1.1. Quan điểm lựa chọn giải pháp
3.1.2. Cơ sở khoa học của những giải pháp
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của lao động nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ
3.2.1. Các giải pháp chung
3.2.2. Các giải pháp cụ thể cho nông hộ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan