[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu điều khiển chính xác vị trí hệ thống cơ khí

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu điều khiển chính xác vị trí hệ thống cơ khí
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu
1.3. Backlash và hiệu chỉnh
CHƯƠNG 2 : MÔ HÌNH HÓA HỆ CƠ KHÍ CÓ ĐỘ RƠ
2.1. Mô hình hóa hệ thống
2.2. Đặc tínhđộ rơ (backlash)
2.3. Mô hình hóa rơ
CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN KHỬ RƠ
3.1. Giới thiệu bộ điều khiển PID 
3.2. Thiết kế bộ điều khiển PID    
3.3. Hiệu chỉnh bộ điều khiển
3.4. Sơ đồ kết nối hệ thống điều khiển
3.5. Lưu đồ điều khiển hệ thống
CHƯƠNG 4 : MÔ PHỎNG HỆ ĐIỀU KHIỂN
4.1. Mô phỏng hệ thống không có bộ điều khiển
4.2. Mô phỏng hệ thống có bộ điều khiển P theo phương pháp Ziegler-Nichols 2
4.3. Mô phỏng hệ thống có bộ điều khiển PI theo phương pháp Ziegler-Nichols 2  
4.4. Mô phỏng hệ thống có bộ điều khiển PID theo phương pháp Ziegler-Nichols 2
CHƯƠNG 5 : THỰC NGHIỆM VÀ KẾT LUẬN
5.1. Mô hìnhthực nghiệm hệ thống
5.2. Tìm độ rơ của hệ thống cơ khí cần điều khiển
5.3. Kết quả nhận được khi thực nghiệm trên ba thông số của bảng 5.1
5.4. Kết luận và hướng phát triển của đề tài
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan