[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu giải pháp dùng tay máy cho bài toán lưu trữ, trích xuất bình gas trong hệ thống phân phối

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu giải pháp dùng tay máy cho bài toán lưu trữ, trích xuất bình gas trong hệ thống phân phối
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 Mở đầu
1.1.1 Đặt vấn đề
1.1.2 Phạm vi nghiên cứu và mục tiêu của luận văn
1.1.3 Ý nghĩa thực tiễn của luận văn
1.2 Tổng quan
1.2.1 Các nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài
1.2.2 Tổng quan về kho bãi
1.2.3 Tiêu chuẩn và quy định an toàn trong vận chuyển và lưu trữ bình gas (LPG)
1.3 Tóm tắt các chương của luận văn
Chương 2: THIẾT KẾ BỐ TRÍ SẢN PHẨM NHÀ KHO VÀ LỰA CHỌN ROBOT PHÙ HỢP
2.1 Yêu cầu thực tế nhà kho chứa bình gas
2.2 Thiết kế bố trí sản phẩm trong nhà kho
2.3 Lựa chọn robot phù hợp yêu cầu
2.3.1 Các dạng robot công nghiệp thường được sử dụng trong nhà kho
2.3.2 Xác định yêu cầu kỹ thuật cơ bản của robot
2.4 Sơ đồ nguyên lý robot gắp bình gas
2.5 Tính toán sơ bộ kích thước các khâu
Chương 3: PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC ROBOT
3.1 Động học vị trí
3.1.1 Bài toán động học thuận
3.1.2 Bài toán động học ngược
3.2 Động học vận tốc
Chương 4: GIẢI THUẬT SẮP XẾP KHO VÀ MÔ PHỎNG
4.1 Giải thuật sắp xếp nhà kho và mô phỏng
4.1.1 Đặt vấn đề và giới hạn phạm vi thực hiện
4.1.2 Một số quy định
4.1.3 Đề xuất giải thuật nhập xuất và sắp xếp bình gas trong nhà kho
4.2 Mô phỏng giải thuật nhập xuất và sắp xếp bình gas trong nhà kho
4.2.1 Kết quả mô phỏng giải thuật nhập xuất và sắp xếp bình gas
4.2.1 Kết quả mô phỏng giải thuật sắp xếp xuất sản phẩm
4.3 Mô phỏng hoạt động của robot
4.3.1 Mô phỏng mô hình robot
4.3.2 Mô phỏng hoạt động mô hình robot nhập xuất và sắp xếp sản phẩm
Chương 5: KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan