[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu hàm lượng các chất kháng sinh, Hormone trong thức ăn chăn nuôi và dư lượng của chúng trong thịt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu hàm lượng các chất kháng sinh, Hormone trong thức ăn chăn nuôi và dư lượng của chúng trong thịt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.1. Kháng sinh
1.1.2. Hormone
1.2. Những tác hại của việc tồn dư kháng sinh, hormone
1.2.1. Tồn dư kháng sinh và hormone trong cơ thể động vật
1.2.2. Tác hại của việc tồn dư kháng sinh, hormone
1.2.3. Quy định hàm lượng kháng sinh, hormone trong thức ăn chăn nuôi và trong thịt.
1.3. Tổng quan về tinh hình sử dụng kháng sinh và hormon
1.3.1. Nghiên cứu trên thế giới
1.3.2. Nghiên cứu ở Việt Nam
1.4. Các phương pháp phát hiện tồn dư kháng sinh, hormone
Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu
2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.3. Hóa chất
2.3.4. Thiết bị
2.3.5. Kỹ thuật phân tích
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thực trạng sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi và sự tồn lưu của chúng trong thịt
3.1.1. Thực trạng sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi
3.1.2. Thực trạng tồn dư kháng sinh trong thịt
3.2. Thực trạng sử dụng hormone trong thức ăn và sự tồn lưu của chúng trong thịt
3.3. Mối tương quan giữa hàm lượng kháng sinh, hormone trong thức ăn chăn nuôi và sự tồn lưu của chúng trong thịt.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan