[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số vấn đề về động lực học chất rắn trong xử lý va chạm

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số vấn đề về động lực học chất rắn trong xử lý va chạm
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ THỰC TẠI ẢO VÀ ĐỘNG LƯỢNG HỌC CHẤT RẮN
1.1. Khái quát về thực tại ảo (VR - Virtual Reality)
1.1.1. Thế nào là thực tại ảo?
1.1.2. Thực tại ảo và các đặc tính
1.1.3. Các thành phần chính trong thực tại ảo
1.1.4 Ứng dụng của thực tại ảo và công cụ phát triển
1.1.5. Công cụ phát triển ứng dụng thực tại ảo
1.2. Động lượng vật rắn trong thực tại ảo
1.2.1. Va chạm là gì?
1.2.2. Động lượng là gì?
1.2.3. Mối liên quan giữa động lượng và va chạm
Chương 2: MỘT SÔ VẤN ĐỀ VỀ ĐỘNG LƯỢNG HỌC CHẤT RẮN
2.1. Tính toán va chạm
2.1.1. Kĩ thuật phát hiện va chạm dựa vào hộp bao AABB
2.1.1.1. Định nghĩa hộp bao AABB
2.1.1.2. Phát hiện va chạm giữa hai AABB
2.1.2. Kỹ thuật hộp bao theo hướng (Oriented Bounding Boxes)
2.1.2.1. Định nghĩa hộp bao theo hướng (OBB)
2.1.2.2. Kiểm tra nhanh va chạm giữa hai hộp bao OBBs
2.1.3. Tìm điểm va chạm
2.1.4. Phát hiện va chạm khi các đối tượng di chuyển
2.2. Xử lý va chạm
2.2.1. Động lực học vật rắn
2.2.1.1. Mô ment quán tính ( Moment of Inertia)
2.2.1.2. Mô ment quay (Torque)
2.2.1.3. Mối liên hệ giữa mô ment quán tính và mô men quay
2.2.1.4. Vectơ trạng thái của đối tượng
2.2.1.5 Tính toán xung và lực ảnh hưởng
2.2.2. Xử lý các hiệu ứng về méo mó, biến dạng sau va chạm
2.2.2..1. Ý tưởng thuật toán
2.2.2.2. Hàm Open Uniform B-Splines
Chương 3: ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM
3.1. Bài toán
3.2 Xây dựng hệ thống mô phỏng tình huống giao thông
3.3. Thực nghiệm
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan