[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu những biến đổi hình ảnh điện tâm đồ và Microalbumin niệu ở những người tăng huyết áp tại ban bảo vệ sức khỏe huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu những biến đổi hình ảnh điện tâm đồ và Microalbumin niệu ở những người tăng huyết áp tại ban bảo vệ sức khỏe huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Định nghĩa, phân loại, cơ chế bệnh sinh và tình hình tăng huyết áp
1.2. Ảnh hưởng của THA đối với tim mạch
1.3. Biến đổi hình ảnh điện tâm đồ trong tăng huyết áp
1.4. Những nghiên cứu về điện tâm đồ trong phì đại thất trái
1.5. Ảnh hưởng của tăng huyết áp đối với chức năng thận
1.6. Các phương pháp định lượng Microalbumin niệu và điều kiện thu mẫu
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu
2.4. Kỹ thuật thu thập số liệu
2.5. Vật liệu nghiên cứu
2.6. Xử lý số liệu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Tình hình chung của nhóm nghiên cứu
3.2. Kết quả điện tâm đồ của nhóm nghiên cứu
3.3. Kết quả định tính và bán định lượng microalbumin niệu
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của bệnh tăng huyết áp
4.2. Những biến đổi hình ảnh ECG trong tăng huyết áp
4.3. Tình trạng microalbumin niệu trong nhóm nghiên cứu
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan