[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu phát triển hệ thống đa phương tiện trên cơ sở phân cụm dữ liệu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu phát triển hệ thống đa phương tiện trên cơ sở phân cụm dữ liệu
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2. HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN:
1.2.1. Khái niệm về đa phương tiện
1.2.2. Media
1.2.3. Multimedia
1.2.4. CSDL và Hệ quản trị CSDL
1.2.5. Truy tìm thông tin tài liệu văn bản
1.2.6. Chỉ mục và truy tìm đa phương tiện
1.2.7. Trích chọn đặc trưng, Biểu diễn nội dung và Xây dựng chỉ mục
1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI CÓ MIRS
1.3.1. Mô tả sơ lược dữ liệu MM và các tính chất của chúng
1.3.2. Hệ thống IR và vai trò của chúng trong truy tìm đa phương tiện
1.3.3. Tích hợp truy tìm và chỉ số hóa thông tin đa phương tiện
1.4. KHÁI QUÁT VỀ MIRS
1.5. KHẢ NĂNG MONG ĐỢI VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA MIRS
CHƯƠNG 2: HỆ TÌM KIẾM THÔNG TIN
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌM KIẾM THÔNG TIN
2.1.1. Hệ thống truy tìm thông tin – IR
2.1.2. Các thành phần của một hệ tìm kiếm thông tin
2.1.3. So sánh hệ thống IR với các hệ thống thông tin khác
2.1.4. Các hệ tìm kiếm văn bản được đánh giá cao hiện nay
2.2. HỆ TÌM KIẾM THÔNG TIN
2.2.1. Kiến trúc của hệ tìm kiếm thông tin
2.2.2. Một số mô hình để xây dựng một hệ tìm kiếm thông tin
2.2.3. Các bước để xây dựng hệ thống truy tìm thông tin – IR
2.3. LẬP CHỈ MỤC TÀI LIỆU
2.3.1. Khái quát về hệ thống lập chỉ mục
2.3.2. Cấu trúc tệp mục lục
2.3.3. Phương pháp lập chỉ mục
2.3.4. Lập chỉ mục tự động cho tài liệu tiếng Anh
2.3.5. Lập chỉ mục cho tài liệu tiếng Việt
2.4. THƯỚC ĐO HIỆU NĂNG
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT PHÂN CỤM DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG
3.1. KHÁI QUÁT VỀ PHÂN CỤM DỮ LIỆU
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Mục tiêu của phân cụm dữ liệu trong tìm kiếm thông tin
3.1.3. Các yêu cầu của phân cụm
3.2. CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG PHÂN CỤM
3.2.1. Phân loại kiểu dữ liệu dựa trên kích thước miền
3.2.2. Phân loại kiểu dữ liệu dựa trên hệ đo
3.3. CÁC PHÉP ĐO ĐỘ TƯƠNG TỰ VÀ KHOẢNG CÁCH ĐỐI VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU
3.3.1. Khái niệm tương tự và phi tương tự
3.3.2. Thuộc tính khoảng
3.3.3. Thuộc tính nhị phân
3.3.4. Thuộc tính định danh
3.3.5. Thuộc tính có thứ tự
3.3.6. Thuộc tính tỉ lệ
3.4. MỘT VÀI KỸ THUẬT TIẾP CẬN TRONG PHÂN CỤM DỮ LIỆU
3.4.1. Phương pháp phân cụm phân hoạch
3.4.2. Phương pháp phân cụm phân cấp
3.4.3. Ứng dụng trong tìm kiếm văn bản đa phương tiện
CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH DEMO
4.1. MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG TÌM KIẾM VĂN BẢN
4.2. CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG
4.3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH
4.3.1. Lập chỉ mục
4.3.2. Tìm kiếm tài liệu
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan