[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng đô thị thành phố Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng đô thị thành phố Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Tình hình công tác lập quy hoạch và mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng của một số nước trên thế giới
1.1.1. Công tác quy hoạch ở Cộng hòa Liên Bang Đức;
1.1.2. Một số đặc điểm Quy hoạch vùng ở Mỹ:
1.1.3. Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng ở Trung Quốc
1.1.4. Một vài nhận xét qua nghiên cứu kinh nghiệm quy hoạh ở một số nước trên thế giới
1.2. Tình hình công tác quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng ở Việt Nam
1.2.1. Tình hình công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và mối quan hệ giữa hai loại quy hoạch ở nước ta qua các thời kỳ
1.3. Luận chứng về mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng
1.3.1. Tính tất yếu khách quan của mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng:
1.3.2. Nội dung chủ yếu của mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng:
1.3.3. Vấn đề về chất lượng của quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và mối quan hệ giữa hai loại quy hoạch.
1.3.4. Các quy định chung về quản lý, tổ chức thực hiện hai loại quy hoạch
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Hà Tĩnh
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2. Nghiên cứu sự phù hợp và chưa phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng ở thành phố Hà Tĩnh
3.2.1 Quy hoạch sử dụng đất của thành phố Hà Tĩnh
3.2.2 Quy hoạch xây dựng của thành phố Hà Tĩnh
3.2.3. Phân tích, so sánh về nội dung lập quy hoạch giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng:
3.2.4. Quản lý, tổ chức thực hiện hai loại quy hoạch ở thành phố Hà Tĩnh
3.2.5. Đánh giá chung về mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng tại thành phố Hà Tĩnh:
3.3. Những bất cập giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng ở thành phố Hà Tĩnh
3.3.1. Những bất cập trong việc áp dụng các văn bản pháp quy
3.3.2. Những bất cập về nội dung giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng ở thành phố Hà Tĩnh
3.3.3. Những bất cập về quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng
3.4. Đề xuất phương hướng khắc phục những bất cập để nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất trong mối quan hệ với quy hoạch xây dựng
3.4.1. Phương hướng đối với thành phố Hà Tĩnh
3.4.2. Phương hướng chung để khắc phục tình trạng bất cập, mâu thuẫn giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng
KẾT KUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan