[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu nồng độ Protein phản ứng C, LACTATEDEHYDROGENASE và HEMATOCRIT của bệnh nhân viêm tụy cấp

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu nồng độ Protein phản ứng C, LACTATEDEHYDROGENASE và HEMATOCRIT của bệnh nhân viêm tụy cấp
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Bệnh viêm tụy cấp
1.2. Vài nét về lịch sử bệnh viêm tụy cấp
1.3. Nguyên nhân gây viêm tụy cấp
1.4. Cơ chế bệnh sinh của viêm tụy cấp
1.5. Tổn thương giải phẫu bệnh lý
1.6. Triệu chứng viêm tụy cấp
1.7. Các biến chứng của viêm tụy cấp
1.8. Tiên lượng trong viêm tụy cấp
1.9. Protein phản ứng C, Lactatedehydrogenase, Hematocrit trong đánh giá mức độ nặng nhẹ viêm tụy cấp
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Kết quả nghiên cứu
3.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
3.2. Đặc điểm lâm sàng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
3.3. Đặc điểm cận lâm sàng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
3.4. Một số biến chứng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
3.5. Diễn biến của Protein phản ứng C, Lactatedehydrogenase, Hematocrit ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu
3.6. Xác định sự thay đổi nồng độ Protein phản ứng C, Lactatedehydrogenase, Hematocrit của nhóm bệnh nhân nghiên cứu với mức độ nặng nhẹ viêm tụy cấp theo phân loại Atlanta
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
4.2. Một số triệu chứng lâm sàng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
4.3. Một số triệu chứng cận lâm sàng chính của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
4.4. Một số biến chứng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
4.5. Thay đổi nồng độ Protein phản ứng C, Lactatedehydrogenase, Hematocrit trong huyết thanh nhóm bệnh nhân nghiên cứu
4.6. Đối chiếu sự thay đổi nồng độ Protein phản ứng C, Lactatedehydrogenase, Hematocrit trong huyết thanh nhóm bệnh nhân nghiên cứu với phân loại Atlanta
Chương 5: KẾT LUẬN
5.1. Nhận xét một số triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và biến chứng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu
5.2. Thay đổi các chỉ số Protein phản ứng C, Lactatedehydrogenase, Hematocrit trên nhóm bệnh nhân nghiên cứu và đối chiếu sự thay đổi nồng độ Protein phản ứng C, Lactatedehydrogenase, Hematocrit theo các phân độ nặng nhẹ của Atlanta.
KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan