[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu nâng cao tính bền vững cho hệ điều khiển thích nghi khi điều khiển hệ phi tuyến có tham số biến thiên và chịu nhiễu tác động

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu nâng cao tính bền vững cho hệ điều khiển thích nghi khi điều khiển hệ phi tuyến có tham số biến thiên và chịu nhiễu tác động
MỤC LỤC
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI
1.1 Lịch sử phát triển của hệ Điều khiển thích nghi
1.2 Các sơ đồ Điều khiển thích nghi
1.2.1 ĐKTN điều chỉnh hệ số khuếch đại
1.2.2 Hệ ĐKTN theo mô hình mẫu
1.2.3 Hệ ĐKTN tự chỉnh
1.3. Hệ Điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu (MRAC)
1.3.1 Phương pháp MRAC trực tiếp
1.3.2 Phương pháp MRAC gián tiếp
1.4 Những khó khăn của ĐKTN khi đối tượng là phi tuyến
1.5 Kết luận chương 1
CHƯƠNG II. TÍNH BỀN VỮNG CỦA HỆ ĐKTN
2.1 Độ bất định của mô hình hệ phi tuyến
2.1.1 Sai lệch có cấu trúc
2.1.2 Sai lệch không có cấu trúc
2.1.3 Mô hình tham số hoá
2.2 Điều khiển bền vững hệ phi tuyến
2.3 Khả năng mất ổn định của hệ ĐKTN khi đối tượng phi tuyến
2.3.1 Hiện tượng trôi tham số
2.3.2 Mất ổn định do hệ số lớn
2.3.3 Mất ổn định do tốc độ thích nghi nhanh
2.4 Điều khiển thích nghi bền vững
2.5 Kết luận chương 2
CHƯƠNG III. TỔNG HỢP HỆ ĐKTN BỀN VỮNG
3.1. Các luật Điều khiển thích nghi bền vững
3.1.1 Phương pháp chiếu
3.1.2 Phương pháp hiệu chỉnh “Khe hở”
3.1.3 Phương pháp “vùng chết”
3.2 Hệ MRAC bền vững với các luật thích nghi chuẩn hoá
3.3 Kết luận của chương III
CHƯƠNG IV. BÀI TOÁN ỨNG DỤNG
4.1 Chọn đối tượng điều khiển
4.2 Nhận dạng đối tượng điều khiển
4.3 Tổng hợp mạch vòng tốc độ
4.4 Khảo sát kết quả bằng mô phỏng
4.5 Kết luận của chương 4
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan