[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng giả thuật di truyền cho bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng giả thuật di truyền cho bài toán điều khiển tối ưu đa mục tiêu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
1.1. CÁC GIẢI THUẬT TÍNH TOÁN TIẾN HÓA-GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
1.1.1. Khái quát.
1.1.2. Giải thuật di truyền kinh điển.
1.1.2.1. Mã hóa – Biểu diễn các biến bằng véctơ nhị phân.
1.1.2.2. Toán tử chọn lọc.
1.1.2.3. Toán tử lai ghép.
1.1.2.4. Toán tử đột biến.
1.1.2.5. Hàm phù hợp.
1.1.3. Giải thuật di truyền mã hóa số thực.
1.1.3.1. Toán tử chọn lọc.
1.1.3.2. Toán tử lai ghép.
1.1.3.3. Toán tử đột biến.
1.2. CHIẾN LƯỢC TIẾN HOÁ
1.2.1. Tái tổ hợp trong ES
1.2.2. Đột biến trong ES
1.2.3. Chọn lọc tạo sinh trong ES.
1.3. MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐỀ XUẤT
1.3.1. Phân tích các dạng lai ghép kinh điển trong RCGA.
1.3.2. Cải biên toán tử lai ghép SBX.
1.3.2.1. SBX có thể biểu diễn nhiều dạng toán tử lai ghép khác.
1.3.2.2. Ý nghĩa của tham số β .
1.3.2.3 Toán tử SBX sử dụng phân phối Cauchy.
Kết luận chương 1
Chương 2: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU VÀ TỐI ƯUĐA MỤC TIÊU
2.1. CHẤT LƯỢNG TỐI ƯU
2.1.1. Đặc điểm của bài toán tối ưu.
2.1.1.1. Khái niệm.
2.1.1.2. Điều kiện thành lập bài toán tối ưu.
2.1.1.3. Tối ưu hoá tĩnh và động.
2.1.2. Xây dụng bài toán tối ưu.
2.1.2.1. Tối ưu hóa không có điều kiện ràng buộc
2.1.2.2. Tối ưu hóa với các điều kiện ràng buộc
2.1.3. Các phương pháp điều khiển tối ưu
2.1.3.1. Phương pháp biến phân cổ điển Euler_Lagrange.
2.1.3.2. Phương pháp quy hoạch động Bellman.
2.1.3.3. Nguyên lý cực tiểu Pontryagin _ Hamilton
2.2. TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU
2.2.1. Quy hoạch đa mục tiêu.
2.2.2. Một số phương pháp giải.
2.2.2.1. Mô hình toán học của bài toán.
2.2.2.2. Phương pháp nhượng bộ dần.
2.2.2.3. Phương pháp thỏa hiệp.
2.2.2.4. Phương pháp tìm nghiệm có khoảng cách nhỏ nhất đến nghiệm lý tưởng.
2.2.2.5. Phương pháp giải theo dãy mục tiêu đã được sắp.
2.2.2.6. Phương pháp từng bước của Benayoun.
2.2.3. Giải thuật di truyền đa mục tiêu.
2.2.4. Phương pháp đề xuất.
2.2.4.1. Giải thuật di truyền với các giá trị mục tiêu tự xác định.
2.2.4.2. Thuật toán tối ưu từng mục tiêu
Kết luận chương 2
Chương 3: ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU
3.1. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG KHUẤY TRỘN LIÊN TỤC
3.1.1. Giới thiệu sơ đồ hệ thống khuấy trộn dung dịch.
3.1.2. Hàm truyền đạt của bộ chuyển đổi dòng điện – khí nén (I/P).
3.1.3. Hàm truyền đạt của van.
3.1.4. Hàm truyền đạt của thiết bị đo mức.
3.2. THIẾT LẬP BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU
3.2.1. Đặt bài toán.
3.2.2. Tính toán hai hàm mục tiêu.
3.3. CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN TỐI ƯU BẰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU ĐA MỤC TIÊU ĐIỀU KHIỂN MỨC DUNG DỊCH H CỦA BÌNH KHUẤY TRỘN LIÊN TỤC
3.3.1. Lưu đồ thuật toán thực hiện chương trình
3.3.2. Kết quả chạy chương trình tính toán bằng giải thuật.
3.4. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG TRÊN Matlab Simulink.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan