[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng điều khiển thích nghi điều khiển hệ phi tuyến

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng điều khiển thích nghi điều khiển hệ phi tuyến
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI
1.1. Lịch sử phát triển của lý thuyết điều khiển thích nghi
1.2. Đặc điểm chung của hệ Điều khiển thích nghi
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Cấu trúc của hệ điều khiển thích nghi
1.2.3. Phân loại
1.3. Hệ Điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu
1.3.1. Phương pháp MRAC trực tiếp
1.3.2. Phương pháp MRAC gián tiếp
1.4. Hệ Điều khiển thích nghi áp đặt cực – APPC
1.5. Ưu nhược điểm và ứng dụng của hệ Điều khiển thích nghi
1.6. Hệ thống Điều khiển thích nghi có ứng dụng máy tính
1.7. Kết luận chương 1
Chương 2: HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI THEO MÔ HÌNH MẪU MRAC
2.1. Đặc điểm của hệ Điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu MRAC
2.1.1. Sơ đồ cấu trúc MRAC
2.1.2. Phân loại MRAC
2.1.2.1. Theo quan điểm cấu trúc
2.1.2.2. Theo quan điểm ứng dụng
2.1.3. Nguyên lý làm việc của hệ MRAC
2.2. Phương pháp tổng hợp MRAC theo tối ưu cục bộ
2.3. Phương pháp tổng hợp MRAC theo hàm Lyapunov
2.4. Tổng hợp luật thích nghi trên cơ sở về lý thuyết ổn định tuyệt đối và nguyên lý dương của hệ thống động
2.5. Kết luận chương 2
Chương 3: TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI THEO MÔ HÌNH MẪU HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU
3.1. Đặt bài toán
3.2. Tổng hợp MRAC cho hệ truyền động điện một chiều
3.2.1. Xây dựng mô hình toán học động cơ điện một chiều
3.2.1.1. Chế độ xác lập
3.2.1.2. Chế độ quá độ
3.2.2. Động cơ điện một chiều kích từ độc lập trong vùng gián đoạn của dòng điện phần ứng
3.3. Tổng hợp mạch vòng dòng điện và tốc độ thích nghi cho động cơ điện một chiều
3.3.1. Tổng hợp mạch vòng dòng điện
3.3.2. Tổng hợp luật điều khiển thích nghi cho mạch vòng tốc độ
3.3.3. Tính toán mạch vòng thích nghi
3.4. Tổng hợp sơ đồ cấu trúc của hệ
3.5. Xây dựng sơ đồ mô phỏng Matlab – Simulink
3.6. Kết quả mô phỏng
3.7. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan