[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió Tuabin trục đứng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ thích nghi để điều khiển cánh gió Tuabin trục đứng
MỤC LỤC
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ
1.1 ĐÔI NÉT VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ
1.1.1 Lịch sử phát triển của máy phát điện chạy bằng sức gió
1.1.2 Đặc điểm chung của máy phát điện chạy bằng sức gió
1.1.3 Những lợi ích khi sử dụng gió để sản xuất điện
1.2 NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ THIẾT BỊ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG GIÓ – TUABIN GIÓ
1.2.1 Tuabin gió
1.2.2 Máy phát điện trong tuabin gió
1.2.3 Gió và năng lượng trong gió
1.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA TUABIN GIÓ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ CỦA TUABIN TRỤC ĐỨNG
2.1 KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC TUABIN GIÓ
2.1.1 Động lực học cánh gió tuabin
2.1.2 Động lực học của rotor
2.2 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ CỦA TUABIN TRỤC ĐỨNG
2.2.1 Lý luận chung
2.2.2 Phương pháp xác định góc cánh điều khiển của tuabin gió trục đứng
2.3 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: TỔNG QUAN CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN
3.1 CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN KINH ĐIỂN
3.1.1 Tổng hợp bộ điều khiển tuyến tính
3.1.2 Tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến
3.2 LOGIC MỜ VÀ ĐIỀU KHIỂN MỜ
3.2.1 Khái quát về lý thuyết điều khiển mờ
3.2.2 Định nghĩa tập mờ
3.2.3 Biến mờ, hàm biến mờ, biến ngôn ngữ
3.2.4 Suy luận mờ và luật hợp thành
3.2.5 Bộ điều khiển mờ
3.2.6 Hệ điều khiển mờ lai (F-PID)
3.3 BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI
3.3.1 Giới thiệu tổng quan
3.3.2 Tổng hợp điều khiển thích nghi trên cơ sở lý thuyết tối ưu cục bộ (Phương pháp Gradient)
3.3.3 Tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi trên cơ sở ổn định tuyệt đối
3.3.4 Tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi dùng lý thuyết Lyapunov
3.3.5 Điều khiển mờ thích nghi
3.3.6 Phương pháp điều khiển thích nghi theo sai lệch
3.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ CỦA TUABIN TRỤC ĐỨNG ĐỂ ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ
4.1 SƠ ĐỒ CẤU TRÚC HỆ THỐNG
4.1.1 GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ CẤU TRÚC HỆ THỐNG
4.1.2 TỔNG HỢP HỆ THỐNG SỬ DỤNG CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN KINH ĐIỂN
4.1.2.1 Tổng hợp hệ thống dùng bộ điều khiển PID kinh điển
4.1.2.2 Tổng hợp hệ thống dùng bộ điều khiển thích nghi kinh điển
4.2 TỔNG HỢP HỆ THỐNG SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI
4.2.1 KHÁI NIỆM
4.2.1.1 Định nghĩa
4.2.1.2 Phân loại
4.2.1.3 Các phương pháp điều khiển thích nghi mờ
4.2.2 TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI ỔN ĐỊNH
4.2.2.1 Cơ sở lý thuyết
4.2.2.2 Thuật toán tổng hợp bộ điều khiển mờ thích nghi
4.2.3 TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI TRÊN CƠ SỞ LÝ THUYẾT THÍCH NGHI KINH ĐIỂN
4.2.3.1 Đặt vấn đề
4.2.3.2 Mô hình toán học của bộ điều khiển mờ
4.2.4 XÂY DỰNG CƠ CẤU THÍCH NGHI THEO MÔ HÌNH MẪU CHO BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ
4.2.4.1 Hệ điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu (MRAS) dùng lý thuyết thích nghi kinh điển
4.2.4.2 Điều chỉnh thích nghi hệ số khuếch đại đầu ra bộ điều khiển mờ
4.2.4.3 Sơ đồ điều khiển thích nghi mờ theo mô hình mẫu (MRAFC)
4.2.4.4 Sơ đồ điều khiển thích nghi mờ kiểu truyền thẳng (FMRAFC)
4.2.5 THIẾT KẾ KHỐI MỜ CƠ BẢN
4.2.5.1 Sơ đồ khối mờ
4.2.5.2 Định nghĩa tập mờ
4.2.5.3 Xây dựng các luật điều khiển “Nếu…Thì”
4.2.5.4 Chọn luật hợp thành
4.2.5.5 Giải mờ
4.2.6 SƠ ĐỒ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan