[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng nông thôn mới ở Huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng nông thôn mới ở Huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1.1. Một số lý luận cơ bản về nông thôn
1.1.1. Những vấn đề về nông thôn
1.1.2. Những vấn đề về phát triển nông thôn
1.2. Những nội dung về xây dựng nông thôn mới
1.2.1. Sự cần thiết phải xây dựng nông thôn mới
1.2.2. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020
1.2.3. Đặc trưng của xây dựng nông thôn mới
1.2.4. Nguyên tắc xây dựng nông thôn mới
1.2.5. Yêu cầu của chương trình xây dựng nông thôn mới
1.2.6. Các bước xây dựng nông thôn mới
1.2.7. Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
1.2.8. Nội dung đánh giá xây dựng nông thôn mới
1.2.9. Những yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng nông thôn mới
1.3. Cơ sở thực tiễn xây dựng nông thôn mới
1.3.1. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới về xây dựng nông thôn mới
1.3.2. Những kinh nghiệm bước đầu xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
Tiểu kết chương 1
Chương 2. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Các nhân tố và điều kiện ảnh hưởng đến xây dựng nông thôn mới huyện Phú Lương
2.1.1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
2.1.2. Đặc điểm tự nhiên
2.1.3. Thực trạng môi trường
2.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường
2.1.5. Các điều kiện kinh tế- xã hội
2.2. Quá trình thực hiện và kết quả xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Lương giai đoạn 2011 - 2014
2.2.1. Triển khai thực hiện
2.2.2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn
2.2.3. Huy động và phân bổ các nguồn lực đầu tư
2.2.4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hình thức tổ chức sản xuất
2.2.5. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội
2.2.6. Phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe của người dân ở khu vực nông thôn và vệ sinh môi trường
2.2.7. Xây dựng đời sống văn hóa khu vực nông thôn
2.2.8. Nâng cao năng lực tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn
2.2.9. Đánh giá chung về thuận lợi, khó khăn của huyện ảnh hưởng đến xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Lương
2.3. Kết quả xây dựng nông thôn mới ở 02 xã điểm của huyện Phú Lương
2.3.1. Xây dựng nông thôn mới xã Sơn Cẩm
2.3.2. Xây dựng nông thôn mới xã Cổ Lũng
2.3.3. Kết quả khảo sát của tác giả về xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Sơn Cẩm và Cổ Lũng
Tiểu kết chương 2
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020
3.1. Định hương và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
3.1.1. Quan điểm phát triển
3.1.2. Mục tiêu phát triển
3.1.3. Định hướng phát triển các ngành kinh tế
3.1.4. Định hướng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội
3.2. Quan điểm, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Lương đến năm 2020
3.2.1. Quan điểm
3.2.2. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Lương đến năm 2020
3.3. Một số giải pháp cơ bản xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Lương
3.3.1. Hoàn thiện chính sách, công tác điều hành quản lý
3.3.2. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhận thức của cư dân nông thôn
3.3.3. Hoàn chỉnh quy hoạch và thực hiện quản lý theo quy hoạch
3.3.4. Phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan