[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở các trường Trung học Phổ thông tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở các trường Trung học Phổ thông tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1 Quản lý
1.2.2. Quản lý giáo dục
1.2.3. Quản lý nhà trường
1.2.4. Giáo viên chủ nhiệm
1.2.5. Quản lý đội ngũ
1.3. Người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Trung học phổ thông
1.3.1. Vị trí của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT
1.3.2. Vai trò của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT
1.3.3. Chức năng của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT
1.3.4. Nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THPT
1.3.5. Những yêu cầu về phẩm chất và năng lực cần thiết của GVCN
1.3.6. Quyền hạn của người GVCN lớp trong trường THPT
1.4. Hoạt động quản lý công tác chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng trường THPT
1.4.1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của người Hiệu trưởng
1.4.2. Nội dung quản lý công tác chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông
1.4.3. Hình thức quản lý công tác chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông
Kết luận chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên
2.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên
2.1.2. Khái quát tình hình giáo dục và đào tạo của tỉnh Thái Nguyên
2.2. Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp trong các trường THPT tỉnh Thái Nguyên
2.2.1. Thực trạng nhận thức và thái độ của cán bộ quản lý và giáo viên về công tác chủ nhiệm lớp trong các trường THPT tỉnh Thái Nguyên
2.2.2. Thực trạng cơ cấu đội ngũ GVCN
2.2.3. Thực trạng về chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên
2.2.4. Thực trạng về mức độ thực hiện công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp
2.2.5. Khảo sát về chế độ được hưởng của Giáo viên chủ nhiệm lớp
2.3. Thực trạng việc quản lý công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng trường THPT tỉnh Thái Nguyên
2.3.1. Thực trạng nhận thức về quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT tỉnh Thái Nguyên
2.3.2. Thực trạng quản lý nhân sự đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên
2.3.3. Thực trạng quản lý các hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng
2.3.4. Thực trạng khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng
2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng tỉnh Thái Nguyên
2.4.1. Đánh giá chung thực trạng của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp
2.4.2. Đánh giá chung về thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng
Kết luận chương 2
Chương 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Cơ sở của việc đề xuất các biện pháp
3.1.1. Cơ sở lý luận
3.1.2. Cơ sở thực tiễn
3.2. Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng ở trường THPT tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giáo viên chủ nhiệm
3.2.2. Nhóm biện pháp nâng cao phẩm chất, năng lực quản lý cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp
3.2.3. Nhóm biện pháp lựa chọn, phân công đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng
3.2.4. Nhóm biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp
3.2.5. Nhóm biện pháp quản lý các hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp
3.2.6. Mối quan hệ giữa các nhóm biện pháp
3.3. Khảo nghiệm nhận thức về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan